VT Animal - шаблон joomla Видео

hcb572BBEX 1

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

Берегівського професійного ліцею сфери послуг

на 2019-2020 навчальний рік

м.Берегове 2019

З М І С Т

РОЗДІЛИ НАЙМЕНУВАННЯ РОЗДІЛУ СТОРІНКИ
Вступ 3-23
1. Організаційні заходи 24-28
2. Теоретична підготовка 29-36
3. Професійно – практична підготовка 37-38
4. Виховна робота 39-50
5. Бібліотека 51-53
6. Фізична підготовка 54-55
7. Контроль за організацією навчально - виробничого процесу 56-58
8. Методична робота 59-63
9. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 64-65
10. Охорона праці та безпека життєдіяльності 66-68
11. Удосконалення навчально-матеріальної бази 69-70
12. Професійно - орієнтаційна робота 71-72
13. Кадрова та юридична робота 73-74
14. Фінансово-господарська та навчально – виробнича діяльність

75-76

Додатки:

1.План засідань педагогічної ради на 2019/2020 н.р.

2.План роботи навчально-методичної ради на

2019/2020 н.р.

3.План проведення інструктивно-методичних нарад на

2018/2019 н.р.

4.План роботи школи молодого педагога на 2019/

2020 н.р.

5. Склад комісії по розробці річного плану

ВСТУП

Протягом 2018-2019 навчального року діяльність колективу ліцею була спрямована на виконання основних завдань, передбачених планом  роботи закладу освіти на цей навчальний рік

Протягом цього періоду проводилася активна робота над виконанням плану набору за регіональним замовленням, збереженням обсягу учнівського контингенту, удосконаленням організації навчально-виховного процесу, зміцненням матеріально-технічної бази, фінансово-господарської діяльності, навчально-методичного та кадрового забезпечення процесу підготовки кваліфікованих робітників за ліцензованими професіями з метою формування престижності висококваліфікованої робітничої професії.

Колективом ліцею під керівництвом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, при підтримці виробничих підприємств, організацій, громадськості, батьків та учнів за навчальний період проведена певна робота із удосконалення надання освітніх послуг.

Здійснено аналіз роботи закладу за попередній період, розроблені першочергові заходи щодо ліквідації виявлених недоліків, зокрема:

Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу

Організація діяльності ліцею здійснювалася на основі річного плану роботи, складеного, обговореного та затвердженого на засіданні педагогічної ради на початку нового навчального року.

У відповідності до нього приймалися всі управлінські рішення, готувалися накази, розроблялися заходи, визначалися терміни виконання, конкретні виконавці та результати виконання заслуховувались на інструкивно-методичних, навчально-методичних нарадах, педрадах, нарадах при директорі.

У 2018-2019н.р.проведено 5 педагогічних рад, на засіданнях яких розглядалися окремі питання, зокрема:

-завдання педагогічного колективу на наступний 2018-2019 навчальний рік, плану роботи на цей період.

-ознайомлення педагогічних працівників з річним педагогічним     навантаженням на 2018-2019 навчальний рік.

-схвалення освітніх програм СП(ПТ)О з професій «Швачка» (7435.С.14.10 – від 30 вересня 2016 року № 1176), «Кравець» (7436.С.14.10 – від 30 вересня 2016 року № 1177), «Кондитер» (7412.С.10.70-2017, від 27.12.2017 року №1691), «Офіціант» (5123.І.56.10 від 27.12.2017 року № 1691) розроблених за модульними компетентностями.

-питання про психолого-педагогічний аналіз особливостей учнів нового набору.

-про підготовку та участь учнів у Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, з базових дисциплін, аналіз зрізу знань та заходи методичних комісій з ліквідації прогалин у знаннях учнів із загальноосвітніх дисциплін.

-про допуск учнів до ДПА

-про виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради

- про підсумки навчального-виховного процесу та рівень навчальних досягнень учнів за І семестр 2018-2019 н.р.

-про підсумки надходжень від виробничої практики за І семестр 2018-2019 н.р.

-про підготовку та участь учнів ліцею у складанні   ЗНО у 2019р.

-про результати вивчення досвіду роботи викладачів та майстрів виробничого навчання, що підлягали атестації.

-про стан підготовки та проведення пробних кваліфікаційних робіт, державної кваліфікаційної атестації учнів.

До початку 2018-2019н.р. було перевірено й погоджено робочі навчальні програми та поурочно-тематичні плани викладачів та інша плануюча документація.

Питання виконання навчальних програм, якість проведення занять адміністрація ліцею контролювала під час відвідування цих уроків, визначаючи в процесі аналізу   послідовність і якість виконання програм.

Проведений аналіз показав, що навчальні плани і програми за 2018-2019 навчальний рік з навчального плану виконано.

Результати успішності за 2018-2019 н.р.

Група К-сть учнів Рівень навчальних досягнень

Сер.

бал успіш-ті

Якість знань

%

Початко-вий Середній Достатній Високий
учнів % учнів % учнів % учнів %
12 30 - - 15 50 15 50 - - 6,76 50
13 30 - - 22 73,3 8 26,7 - - 6,5 26,7
21 17 - - 12 70,6 5 29,4 - - 5,8 29,4
22 28 - - 12 42,9 16 57,1 - - 6,6 57,1
23 28 - - 14 50 14 50 - - 7,05 50
31 17 - - 13 76,47 3 17,65 1 5,88 6,2 23,5
32 27 - - 20 74 7 25,9 - - 6,7 25,9
33 24 - - 10 41,67 13 54,17 1 4,17 7,3 58,3

Середній бал успішності учнів по ліцею за 2018/2019н.р. становить 6,6.

Аналіз результатів успішності показав, що в цілому по ліцею учнів, які мають початковий та середній рівень навчальних досягнень, залишається стабільно багато. Даний факт свідчить про досить низький рівень організації індивідуальної навчальної роботи з учнями, які мають початковий та середній рівень навчальних досягнень.

З метою контролю за якістю навчання та підготовкою учнів систематично проводилися перевірочні, директорські контрольні роботи з предметів загальноосвітньої підготовки. Оперативну, точну, об'єктивну інформацію про поточний стан навчально-виховного процесу надають регулярні моніторингові дослідження аналізу різних сторін навчально-виховного процесу. Для цього в ліцеї створені всі необхідні умови: уроки теоретичного та практичного навчання проходять з використанням мультимедійної техніки та комп’ютерних програм, необхідна навчальна, науково-методична література, яка є в навчальних кабінетах, бібліотеці та в методичному кабінеті.

   У жовтні 2018р. в закладі обладнано комп’ютерний кабінет, встановлено 14 одиниць комп’ютерної техніки, чотири кабінети обладнані інтерактивнми дошками, які використовуються в навчально-виховному процесі для вивчення предмету «Інформатика», «Інформаційні технології» та проведення уроків з інших навчальних предметів.

Викладачі приділяють велику увагу професійній направленості предметів загальноосвітнього циклу. Сутність принципу професійної спрямованості викладання загальноосвітніх предметів в ліцеї полягає в такій організації навчання, яка, не порушуючи систематичності викладання предмета, а також логіки його подання, забезпечує більш детальну проробку професійно значущого навчального матеріалу, ілюструючи практичне значення даного предмета для розвитку тієї чи іншої галузі виробництва.

Згідно плану роботи у вересні-жовтні 2018-2019н.р. проводилися діагностичні контрольні роботи у групах І-ІІ курсів з окремих предметів. Перевірка мала на меті визначити рівень володіння теоретичним матеріалом, ступінь засвоєння основних понять та явищ вміння аналізувати, узагальнювати, співвідносити і критично оцінювати.

         Результати написання діагностичних контрольних робіт за 2018-2019 н.р. показали: середній бал успішності – 2,8, якість знань – 6%.

           Узагальнені результати написання діагностичних контрольних робіт за останні три роки відображенов таблиці:

№ п/п

Загальноосвітняпідготовка

Діагностичні контрольні роботи

Середній бал успішності

Якість знань,

%

1. 2016-2017 н.р. 3,5 9
2. 2017-2018 н.р 3,4 8,6
3. 2018-2019 н.р 2,8 6

         Результати контрольних робіт показали, що переважна більшість учнів має недостатню підготовку з базових предметів. Низький середній бал успішності зумовлено великою кількістю учнів з початковим рівнем засвоєння знань загальноосвітніх предметів.

         Результи директорських контрольних робіт у розрізі предметів підтвердили висновки попереднього аналізу.

         Узагальнені результати написання директорських контрольних робіт за останні три роки відображено в таблиці:

№ п/п

Загальноосвітняпідготовка

Директорські контрольні роботи

Середній бал успішності

Якість знань,

%

1. 2016-2017 н.р. 4 31,5
2. 2017-2018 н.р 4,4 18,6
3. 2018-2019 н.р 4,7 28,4

    

         Результати контрольних робіт засвідчили, що більше половина учнів (70%) показали тільки знання початкового та середнього рівня знань. Це свідчить про відсутність мотивації до навчання в учнів та наявність у них прогалин у знаннях.

На основі проведення директорських контрольних робіт були розроблені заходи по ліквідації недоліків, над якими систематично і цілеспрямовано працював педагогічний колектив.

Протягом навчального року педагогічними працівниками було докладено чимало зусиль до підготовки державної підсумкової атестації у формі ЗНО.

Це найбільш об’єктивна оцінка рівня навчальних досягнень учнів із загальноосвітньої підготовки

У 2018р. в ЗНО взяли участь 64 зареєстрованих учнів: з них 37 випускників та 27 учнів ІІ курсу.

У 2019 році у державній підсумковій атестації проведеній у формі ЗНО взяли участь 69 зареєстрованих учнів з них 41 випускників та 28 учнів ІІ курсу, зокрема з української мови і літератури (69 учнів), математики (11 учнів), історії України (58 учнів) .

У період підготовки до ДПА викладачі раціонально використовують засоби навчальних кабінетів: мультимедійні засоби,таблиці, схеми, роздаткові матеріали - насамперед те, що пов'язане з узагальненням значних обсягів навчального матеріалу.

За результатами ДПА у формі ЗНО 2018 р.оцінки надзвичайно низькі, але об’єктивні і виглядають наступним чином:

ДПА з української мови писали – 64 учнів: на високий рівень – 0%, достатній –1%, середній – 30 %, початковий – 69%. Якість знань – 1%.

Результати ДПА у формі ЗНО 2019 року:

     ДПА з української мови писали – 69 учнів: на високий рівень–0%, достатній –1,4%, середній –26,1%, початковий –72,5%. Якість знань– 1,4%.

     ДПА з математики писали – 11 учнів: на високий рівень – 0%, достатній –18,2%, середній – 54,5%, початковий – 27,3%. Якість знань –18,2%.

     ДПА з історії України писали – 58 учнів: на високий рівень – 0%, достатній –12,1%, середній – 74,1%, початковий –13,8%. Якість знань – 12,1%.

     З 18 жовтня по 1 листопада 2018 року  в ліцеї проведено І етап Всеукраїнських предметних олімпіад з загальноосвітніх дисциплін.

З числа учнів-переможців I етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад була сформована команда у складі 16 учнів, які взяли участь у II (районному) етапі. Так учні нашого ліцею показали такі результати: учень групи № 33 (ІІІ курсу) Вахненко Даніїл зайняв VIIмісце з можливих 10 - в олімпіаді з біології; захищаючи проектно-дослідницьку роботу з екології посів ІV місце з можливих 10, в олімпіаді з математики посів почесне ІІІ місцез 9 учасників, в олімпіаді з астрономії посів ІІ почесне місце з 6 учасників; VIмісце з можливих 10 - в олімпіаді з фізики.

       Також двоє учнів брали участь в проведенні І та ІІ етапів XVIIІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім.Т.Шевченка.

       Протягом року постійна увага приділялась покращенню матеріально-технічної бази загальноосвітніх кабінетів та кабінетів спец.дисциплін. Був створений новий кабінет інформатики та інформаційних технологій на 15 робочих місць та повністю обладнане робоче місце викладача. Крім того 4 кабінети обладнані мультимедійним обладнанням (історія, українська мова та література, інформатика, кабінет спец. дисциплін професій громадського харчування). Закуплено та оновлено програмне забезпечення. Вирішено питання оновлення інтернет-мережі у всіх навчальних кабінетах та лабораторіях,підвищення швидкості інтернета до100М/біт. Заклад облаштований wi-fi.

Професійно-теоретична та професійно-практична підготовка.

Навчально-виробничий процес в ліцеї здійснювався у відповідності до Державних стандартів.Обсяг регіонального замовлення учнів на 2018-2019 рік становив 117 чол. і формувався за результатами проведеного аналізу потреби у кваліфікованих кадрах у регіоні та у відповідності до двосторонніх договорів на підготовку робітників, укладених з роботодавцями - замовниками кадрів, зокрема: ТзОВ «Укран Абітекс»;ФОП Путілін А.О.; ТОВ «Фішер – Мукачево»; ПП Куриця Д.О.; ПП Біров Т.Л.; ПП Гуняді К.К.; ПП Зеленяк Г.В.: ФОП Гирович Б.Б.; -ТОВ «Деметра»; ФОП Габор Н.В. ; МПП «Оазис» ; ПП Біров Т.Л. «Гелікон»; ПП Егреші К.Ф. ресторан «Фемелі»; ФОП Гирович Б.Б. хлібопекарня; ФОП Бурнадз О.М. р-н «Лісок»; ФОП Бортнійчук О.В. Готельно-ресторанний комплекс «Магнум»; ФОП Танчинець С.Ф. піцерія; ФОП Цапович Й.З. міні-пекарня, 21 фізичних осіб-підприємців та інших.

Всього було укладено 48 угод.

Формування учнівського контингенту на 2018-2019 навчальний рік здійснювалось у відповідності до ліцен­зованих обсягів, плану прийому, потенційних можливостей навчального закладу, у відповідності до чинного законодавства щодо освіти всіх рівнів і потреб ринку праці регіону у робітничих кадрах на підставі угод, укладених з підприємствами-замовниками. План набору учнів на навчання за регіональним замовленням у 2018 роцівиконаний в обсязі86 осіб(73,5%).   
       Контингент учнів станом на 01.09.2018р. складав236.Серед них:

     - на базі базової середньої освіти з отриманням повної загальної середньої освіти -211 чол.;

   - на базі повної загальної середньої освіти –25 чол.

Враховуючи потреби ринку праці, рекомендації МОН України (лист від 18.06.2009 року за № 1/9-11) та упровадження стандартів професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу у 2018 році ліцеєм розроблені нові робочі навчальні програми та плани з професії пекар

На належному рівні в ліцеї здійснювалась навчально-виробнича робота. Створені необхідні умови для виконання у повному обсязі навчальних планів та программ. Лабораторно-практичні роботи та виробниче навчання здійснюється у лабораторіях, навчальних майстернях ліцею, а також на робочих місцях в умовах виробництва, зокрема на учнівській дільниці ТзОВ «Укран Абітекс».

Виробнича практика учнів організована на робочих місцях підприємств легкої промисловості, торгівлі та громадського харчування під керівництвом майстрів виробничого навчання та наставників від роботодавців.

   Виконання орієнтовного плану надходжень склало близько 80%.        Надходження від проходження учнями виробничої практики за цей рік склали: в І семестрі-146тис. 625 грн., в порівнянні з минулим роком це на 40 тис. більше. В ІІ семестрі - близько 520тис., що на 50 тис. більше в порівнянні з минулим роком станом на перше червня.

Надходження від надання послуг швейної майстерні по пошиву спецодягу для учнів першого курсу склали –10 тис.432грн

З метою підвищення ефективності навчання і рівня професійної підготовки учнів, поліпшення їх особистої відповідальності за якість навчання здійснюється поетапна атестація присвоєння початкових або чергових (наступних) кваліфікаційних розрядів з професій.

       Аналіз навчальних досягнень з предметів професійно-теоретичної підготовки в розрізі професій за 2018-2019 н.р. відображено в таблиці:

Професія Середні показник навчальних досягнень

Сер.бал успіш-ті

початковий

%

середній

%

достатній

%

високий

%

«Швачка,кравець» - 30 55 15 7,5
«Кухар» - 20 54 26 8,4
«Пекар, кондитер» - 18,5 62 21 8,0
«Офіціант,бармен» - 24 75 1,5 7,6

       Згідно аналізу навчальних досягнень з предметів професійно-теоретичної підготовки в розрізі професій за 2018-2019 н.р. учні мають в більшості достатній рівень знань при цьому найвищий показник успішності (середній бал), як і в минулі роки, в учнів з професії кухар.

        В березні 2019 року відбулася Інтернет-олімпіада з предмету «Охорона праці» серед учнів закладів професійсно-технічної освіти. Її метою було підвищення рівня знань учнів із професійно-теоретичної підготовки, активізація інтересу до поглибленого вивчення спеціального предмета «Охорона праці», що є запорукою збереження життя і здоров’я учнівської молоді у процесі подальшої професійної діяльності.

        За результатами оцінювання виконаних  завдань учасник нашого закладу освіти учень 33 групи Вахненко Даниїл зайняв четверте місце.

         На належному рівні проведена державна кваліфікаційна атестація учнів з професії кухар (лютневий випуск). При проведенні атестації враховувався фактичний рівень з професійно-практичної підготовки, навичок учнів, їх відповідності вимогам навчальних планів і програм, кваліфікаційним характеристикам. Своєчасно і в установлені графіком навчального процесу строки проведені в усіх навчальних групах перевірочні роботи з виробничого навчання та поетапна атестація, де учні показали достатньо високий рівень кваліфікації з професій.

Аналіз результатів навчальної діяльності за звітний період засвідчив наступні показники успішності учнів:

       - з професії швачка, кравець початковий рівень – 0%; середній – 29,54%; достатній – 55,53 %; високий – 14,92%; середній бал – 7,49;

         - з професії пекар, кондитер початковий рівень– 0%; середній – 18,35%; достатній – 61,28 %; високий – 20,37%; середній бал –8,07;

       - з професії кухар початковий рівень – 0%; середній – 19,86%; достатній – 53,23 %; високий – 26,91%; середній бал – 8,41.

       - з професії офіціант, бармен початковий рівень – 0%; середній – 48,33%; достатній – 74,58%; високий – 1,25;середній бал – 7,62.

            Було проведено   І-й етап Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів ІІ-го та ІІІ-го курсів в розрізі професій. Переможцем конкурсу з професії «Офіціант,бармен» групи №1 визнано Колосовського Едуарда Зіновійовича, який представляв заклад у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів професійної освіти з професії «Офіціант» (призовим місцем не відзначений)

Випуск кваліфікованих робітників

     У 2018-2019н.році кількість учнів-випускників складає 82 чол., (лютневий випуск- 27 чол. та червневий - 55 чол.), які отримали (отримають) разом з дипломом, свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти, направлення на перше робоче місце.

     Спільними зусиллями педагогів та роботодавців досягнуто високий показник працевлаштування учнів-випускників лютневого випуску, а саме27 випускників (100%). Ведеться організаційна робота щодо подальшого працевлаштування учнів червневого випуску. Щорічно інформаційно-аналітичною групою проводиться моніторинг закріплення наших випускників на першому робочому місці через півроку після закінчення ліцею.

       Велика увага приділяється працевлаштуванню учнів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У 2018-2019 навчальному році випущені та працевлаштовані 4 учнів такої категорії. Учням було (буде) виплачено передбачені чинним законодавством виплати у повному обсязі.

       Зі 82-ох випускників, 55 учнів отримали кваліфікацію за інтегрованими професіями: пекар, кондитер; офіціант, бармен, швачка, кравець.

       Слід зауважити, що втрата контингенту за навчальний рік складає 22учні.

     -перевід в інший навчальний заклад – 1чол.;

     -за сімейними обставинами – 15 чол., з них:за станом здоров'я (вагітність) 2 чол; за порушення навчальної дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку ліцею – 4 чол.

         Основна причина втрати контингентузміна постійного місця проживання ( виїзд за кордон).

         Проаналізувавши прийом та відрахування учнів за останні три роки, видно, що в ліцеї ведеться цілеспрямована робота з професійного відбору вступників, про що свідчить зменшення кількості відрахованих (2016р.– 26 чол.; 2017р.– 40 чол; 2018р. –20 чол;)

         Вже не перший рік навчальний заклад співпрацює з ЄДБО щодо зарахування та відрахування учнів з ліцею, замовлення документів про здобуття учнями професійної освіти. Ця робота здійснюється на підставі наказів директора своєчасно, однак цього року мав місце випадок недостовірності внесення персональних данних учнів в систему, що стало причиною зіпсування частини бланків державного зразка.

Організація методичної роботи

«Підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників» – єдина методична проблема, над якою працював педагогічний колектив протягом навчального року. Це знайшло своє відображення в усіх формах методичної роботи, а саме:

-        включено в тематику засідань педагогічної ради, творчих груп, методичних комісій;

-        розглядання результатів під час проведення тижнів професійної майстерності, предметних тижнів, засідань Школи молодого викладача, індивідуальних консультацій, відкритих уроків.

-        Заслуховування   та аналізування на засіданнях педагогічних рад.

Основними завданнями методичної роботи ліцею у 2018-2019н.р. були:

-                  розвиток педагогічної творчості, ініціативи;

-        впровадження у практику роботи педагогів інноваційних технологій навчання;

-        вдосконалення роботи по виявленню та розвитку обдарованих та здібних учнів;

-        удосконалення психолого-педагогічної освіти педагогів;

-        поширення педагогічного досвіду працівників ліцею шляхом друку матеріалів у інформаційно-методичному збірнику «Вісник»;

-        забезпечення змістовного наповнення веб-сайту ліцею.

За цей період з метою удосконалення науково-теоретичної, методичної та практичної підготовки педагогів проводилися постійно-діючі психолого-педагогічні семінари «Педагогічний пошук».за окремою тематикою, методичні тижні, педагогічні читання, засідання школи передового педагогічного досвіду.

Наставництво та надання адресної методичної допомоги молодим викладачам та майстрам виробничого навчання, надання допомоги у розробці навчальних програм із предметів загально-професійної, професійно-теоретичної підготовок та виробничого навчання, розроблених на модульно-компетентнісній основі – все це було в полі постійної уваги .

Атестація педагогічних кадрів, як засіб підвищення педагогічної майстерності педагогів, проведення конкурсів професійної майстерності «Кращий з професії» серед учнів IIII курсів, предметні тижні, ось далеко не повний перелік тих форм і методів роботи служби.

З метою підвищення ефективності та якості роботи методичних комісій, поширення кращого методичного досвіду, впровадження інноваційних проектів та зацікавлення учнів у професіях у ліцеї проводились предметні тижні та тижні за професіями , під час яких відбулися презентації роботи педагогічних працівників, методичні заходи, відкриті уроки, позаурочні, предметні заходи, різноманітні конкурси, вікторини тощо, що сприяло підвищенню фахової майстерності, а також виробленню в учнів інтересу до вивчення предмету і професій, спонукало їх до творчої, наукової, пошукової діяльності.

Досягнення таких результатів повною мірою залежало від нових підходів до планування, організації й проведення навчально-методичної роботи.       Особливу увагу методичні комісії приділяли питанням підвищення якості надання освітніх послуг, вивченню сучасних технологій навчання, вихованню, організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів , розвитку творчих здібностей.

Запорукою ефективності навчально-виховного процесу було і залишається підвищення професійного рівня педагогів. Протягом року педагогічні працівники ліцею підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі обласних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації: підвищили кваліфікацію 3 педагогічних працівників ( Мельничук Д.М., Мелешинська Н.І., Андрейчук І.Г.) та пройшли стажування 2 майстрів виробничого навчання (Явинець М.В., Мелешинська Н.І.).      

Атестації підлягало 4 педагогічних працівників. Атестаційна комісія ліцею детально вивчила систему роботи викладачів, які атестувалися в поточному навчальному році. Рішенням атестаційної комісії І рівня присвоєно другу кваліфікаційну категорію викладачу спецдисциплін Блискун Н.М.

Рішенням атестаційної комісії департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації атестована на відповідальність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та   педагогічному званню « викладач методист» викладачу історії Мельничук Л.М.

Атестована на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та   педагогічному званню «старший викладач» викладачу фізичної культури Андрейчук І.Г., а також атестована на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії та педагогічному званню «майстер першої категорії» майстер виробничого навчання Явинець М.В.

У цьому навчальному році у методичному кабінеті та кімнаті майстрів оновлювалися та удосконалювалися умови для впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес, що суттєво допомагало педагогічним працівникам використовувати їх для підготовки та проведення уроків.

Комплексно-методичне забезпечення предметів наявне в електронному варіанті у 70% педагогічних працівників та міститься у паспорті кабінетів.

Педагогічні працівники ліцею брали участь у роботі обласних методичних секцій, готували виступи, презентації до засідань, демонстрували майстер-класи, охоче ділилися досвідом з колегами з інших П(ПТ)ЗО області, поширюючи свої творчі доробки в інформаційно-методичному збірнику „Вісник”.

Традиційно педагогічний колектив нашого ліцею долучався до підсумкових методичних та профорієнтаційних заходів, які щорічно організовує НМЦ ПТО у Закарпатській області разом з департаментом освіти і науки ОДА.

За активну участь у Vобласному фестивалі-конкурсі „Воскресни, писанко!”, проявлений творчий підхід, оригінальність композицій, розмаїття і вишуканість представлених робіт. Наш навчальний заклад нагороджено Почесною грамотою департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації.

В умовах неперервного оновлення освіти в П(ПТ)ЗО важлива роль відводиться організації методичної роботи, яка є «мозговим центром» нашого закладу освіти.  

У ліцеї працювало 4 методичні комісії: викладачів суспільно-гуманітарної підготовки –Фулитка І.І.; викладачів предметів природничо-математичної підготовки –Кополовець Н.М.; викладачів та майстрів в/н професій громадського харчування – Бритвак В.Ю.; викладачів та майстрів в/н професій швейного виробництва, будівельних професій – Мелешинська Н.І.

Протягом року проведено педагогічні лекторії та діалоги на теми: Психолого-педагогічні умови подолання низького рівня навчальних досягнень учнів; Самоосвіта вчителя–найефективніший шлях до професійного самовдосконалення; Урахування особливостей сприйняття в процесі навчання іноземної мови.

Також викладачі суспільно-гуманітарної підготовки ділилися досвідом на конференціях: соціалізація особистості на уроках суспільно-гуманітарних дисциплін шляхом використання технології критичного мислення; виховання духовності учнів на уроках суспільно-гуманітарного циклу та в позаурочний час.

Члени методичних комісій брали участь у обговоренні та схваленні робочої навчальної програми з теоретичного та виробничого навчання згідно державних стандартів на 2018-2019 н.р; розглянули та схвалили пакет документів для проходження виробничої практики в групі №21 та №31; розглянули та схвалили комплексно-кваліфікаційні завдання з професійно- практичної підготовки та професійно-теоретичної підготовки кваліфікації «Швачка»1-2 розряду, 3 розряду, та кваліфікації «Кравець» 3 та 4 розряду.

Методист та голови методичних комісій забезпечували оперативність та мобільність науково-методичної роботи, її випереджуючий характер і оптимальне поєднання індивідуальних та колективних форм, практичну спрямованість, науковість.

     На засіданнях методичної комісії професій громадського харчування були розглянуті та схвалені освітні програми згідно нових стандартів на основі компетентнісного підходу. Постійно проводилась робота з комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу, розроблялись пакети комплексних кваліфікаційних завдань з професій кухар, пекар, кондитер, офіціант, бармен.

Продовжує працювати робоча група по розробці навчальних програм з професії «Пекар» згідно з новим СП(ПТ)О 7412.С.10.70-2018 затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 04.03.2019р. №284.

       Таким чином, педагогічні працівники ліцею виконали план проведення місячника педагогічної майстерності, показали достатній рівень професійної компетентності й уміле володіння сучасними інноваційними технологіями, небайдужість до самоосвіти.

        Протягом навчального року велася робота щодо підвищення рівня володіння комп’ютерною грамотністю та програмним забезпеченням педагогічних працівників. Була розробленна сорокагодинна робоча програма, за якою здійснювалось навчання.

       Однак, у здійсненні методичної роботи мали місце деякі недоліки: окремі викладачі недостатньо працюють з обдарованими учнями; більше уваги слід приділяти створенню електронних засобів навчання, публікацій у виданнях та на сайті ліцею.

Методична служба продовжуватиме роботу і наступного навчального року, зокрема щодо: продовження роботи по комп’ютеризації і інформатизації закладу освіти; використання дієвих форм контролю за організацією навчально-виховного і навчально-виробничого процесу з метою забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців; підвищення професійної і педагогічної майстерності педагогічних працівників через курси підвищення кваліфікації, стажування, школи передового педагогічного досвіду, ознайомлення з досвідом роботи кращих професійно-технічних навчальних закладів; впровадження та використання у навчально-виховному процесі новітніх технологій, розширення використання експериментальних педагогічних програм.

Навчально-виховна робота та робота психологічної служби

Виховна робота в Берегівському професійному ліцеї сфери послуг тісно пов’язана з навчальним процесом та направлена на розробку цільової творчої програми розвитку особистості учня.

Планування та організація навчально-виховної роботи забезпечується відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді (Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641), Примірного положення про організацію і проведення виховної роботи у професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки (наказ МОН України від 16.04. 2002 № 257), річного плану роботи та інших нормативно-правових документів.

На основі річного плану складається місячний та плани виховної роботи в групах. Крім розділу «Виховна робота» річного плану окремо складаються заходи з профілактики правопорушень серед учнівської молоді, заходи з оздоровлення, організації відпочинку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під час канікул.

При складанні плану роботи ліцею звертається увага на основні напрямки роботи, а саме: організаційно-педагогічний, патріотичне виховання, фізичне виховання, етичне виховання, розвиток пізнавальної активності, розвиток духовної та національної свідомості, робота з батьками, правове виховання, організаційно-методична робота з класними керівниками, майстрами виробничого навчання та активами груп.

Облік роботи в групах класні керівники ведуть в спеціальних журналах класного керівника, де враховано всі види його діяльності: планування, педагогічне спостереження, робота з батьками, індивідуальна робота з учнями, підвищення освітнього рівня тощо.

У ліцеї створені всі умови для всестороннього розвитку учнів, формування здорового способу життя. Наявні спортивний зал, спортивний майданчик із спортивними знаряддями – все це до послуг учнів ліцею. З 2018-2019 н.р. стало традицією проведення змагання з баскетболу та волейболу між учнями та педагогічними працівниками, а також товариські зустрічі з учнями загальноосвітніх шкіл м. Берегова та району. Однак участь в обласних спортивних заходах доволі низька, це зумовлено відсутністю державного фінансування.

Традиційним стало проведення тематичних лінійок, присвячених знаменним датам (визволення Закарпаття від фашистських загарбників, пам’яті жертв голодомору, Дню Соборності та ін.). До традиційних свят масові заходи проводяться в актовому залі. Інформація про проведені виховні заходи висвітлюється на сайті навчального закладу.

З березня 2016 року в ліцеї функціонує новий двомовний сайт, що дало можливість інформувати про діяльність закладу двома мовами: українською та угорською.

Важливе значення має тісна співпраця педагогічних працівників з практичним психологом ліцею, робота якого сприяє здійсненню особистісно-орієнтованого підходу до методичної підготовки викладачів та майстрів виробничого навчання, створенню атмосфери співробітництва в колективі.

     Протягом цього року змістовнішою стала навчально-виховна робота. Пріоритетними і надалі залишаються напрямки національно-патріотичного виховання учнівської молоді та виховання поваги до національних традицій та культури українського народу.

           Зважаючи на це, у 2018-2019 н.р. колектив ліцею був учасником багатьох заходів міського рівня, а саме: участь у міському флешмобі до Дня миру; до Дня Захисника України, заходи до Дня української писемності та мови та до Дня пам’яті жертв Голодоморів, година-спомин до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, реквієм до Чорнобильської трагедії, цикл виховних годин: «Символи незалежної України»,«Ми пам’ятаємо героїв Крут», заходи до Дня Незалежності, Дня Конституції України, мітинги до Дня Гідності та Свободи, Дня Соборності України, Дня Перемогита інших.

      Традиційно в ліцеї до всіх свят, присвячених героїчному подвигу українського народу у Другій світовій війні, війні в Афганістані проходять позаурочні заходи: тематичні лінійки, усні журнали, просвітницькі лекції, уроки мужності.

      У квітні-травні 2019 року учнівська молодь та педагогічний колектив ліцею долучились до 14-ої Всеукраїнської благодійної акції "Серце до серця" - "Дитяче серденько, живи", в ході якої було зібрано кошти 635 грн. для придбання кардіологічного медичного обладнання у користування обласній дитячій лікарні м. Ужгород

Крім того, учні брали участь у загальноміських заходах з покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченка, стелі «Небесної сотні».

Також учнівський колектив ліцею представляв експозицію на феєричному святі – п’ятомуобласному фестивалі-конкурсі «Воскресни, писанко!». За проявлений творчий підхід, оригінальність композицій, розмаїття і вишуканість представлених робіт наш навчальний заклад нагороджено Почесною грамотою департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації.

Приділяється увага у вихованні учнів ціннісного ставлення до природи. У ліцеї постійно організовується робота з прибрання прилеглої території. В рамках цієї роботи проводилися висадження кущів та дерев, пофарбування бордюр, проведено обрізку сухих кущів та дерев, упорядковано клумби. Традиційними стали акції «За чисте довкілля».

Значну увагу приділено профорієнтаційній роботі: ліцей постійно представлений на «Ярмарках професій». Наразі започатковано нову форму профорієнтаційної роботи – відвідування батьківських зборів у випускних класах шкіл міста Берегова та Берегівського району.

В ліцеї працює учнівське самоврядування, що забезпечує участь учнів у різноманітній урочній і позаурочній діяльності з метою залучення їх до громадського життя. Учні закладу є активними учасниками гуртків художньої самодіяльності, спортивних секцій, вони є активними пропагандистами здорового способу життя.

Активно працює Рада з профілактики правопорушень на засіданнях, якої розглядаються питання пропусків учнями уроків без поважних причин та низької успішності учнів, порушення ними дисципліни на уроках та у позаурочний час. Для кожного конкретного випадкувизначаються напрямки роботи і заходи профілактикиправопорушень.

Систематично здійснюється оновлення банку даних на дітей пільгового контингенту, зміни до якого вносяться кожного разу після зміни у соціальному статусі учнів.

Особлива увага приділяється індивідуальній роботі з учнями-сиротами та позбавленими батьківського піклування (7 учнів). При закінченні закладу освіти їм з послідуючим працевлаштуванням виплачується грошова допомога, що становить 6 прожиткових мінімумів.

          Медичний огляд учнів організовано відповідно до нормативно-правової бази. (згідно наказу МОЗ України від 23.07.2002р.№ 280 та наказу МОЗ України від 16.08.2010р. № 682). Щорічно учні проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, уточнюються списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Крім того учні, що навчаються з професій громадського харчування додатково проходять кожні 6 місяців черговий медичний огляд на професійну придатність.

Учні позбавлені батьківського піклування повністю охоплені гуртковою роботою. Всі учні даної категорії забезпечені житлом.

Забезпечення оздоровлення дітей під час літніх канікул в основному здійснюється за погодженням та за індивідуальним бажанням учнів, опікунів та батьків.

          Керівництвом ліцею встановлена тісна співпраця з службами у справах дітей та службами сектору ювенальної превенції Берегівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській областіз питань дотримання їх прав. Постійно підтримується зв'язок з Службою у справах дітей при міській раді тастаршим інспектором ювенальної превенції Берегівського ВП, з якими спільно проводиться робота щодо профілактики негативних проявів у підлітковому середовищі.

Робота бібліотеки

         Бібліотека використовує в роботі різні форми і методи, що спрямовані на задоволення інформаційних потреб користувачів, організацію обслуговування в напрямі освіти та виховання, спрямовані на підвищення якості інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу.

         Для інформування учнівського колективу постійно використані книжкові виставки – огляди навчальної літератури з предметів загальноосвітньої та професійної підготовки.

         До календарних професійних свят та на час проведення в ліцеї предметних тижнів в бібліотеці були оформлені виставки довідкової та навчальної літератури, зокрема: тижня громадського харчування, тижня англійської мови, тижня охорони праці, тижня української мови та літератури.

Також проведено тематичні виставки, присвячені видатним діячам української літератури та культуриТ.Г. Шевченку, Квітки Цісик, Панасу Мирному, Олесю Гончару. Бібліотека бере активну участь у міських заходах з нагоди відзначення визначних та пам’ятних дат.

Крім того бібліотека разом з навчальною частиною та методичною службою займаються оновленням підручників з загальноосвітньої та спец. підготовки.

Протягом року до бібліотечного фонду надійшло 920 примірників, зокрема: українська мова – 80 шт.; українська література – 80 шт.; зарубіжна література – 70 шт.; історія України – 80 шт.; всесвітня історія – 70 шт.; математика – 80 шт.; біологія – 30 шт.; хімія – 30 шт.; фізика – 80 шт.; англійська мова – 80 шт.; захист Вітчизни – 80 шт.; громадянська освіта – 80 шт.

На 2019 рік передплачено 4 найменування періодичних видань:

Газета: «Освіта України», журнали: «Профтехосвіта», «Інформаційний збірник МОН», «Казна України».

Учні мають можливість одержувати підручники як   для домашнього використання так і для роботи в навчальних кабінетах.

Спортивно-масова робота

Адміністрація ліцею приділяє багато уваги розвитку фізичної культури та спорту учнів.

Заняття з фізичної підготовки проводились відповідно до програмних вимог модулів «Легка атлетика», «Кросова підготовка», «Спортивні ігри (волейбол, баскетбол, футбол)» та «Спортивна гімнастика». Все це дало можливість оцінити досягнення кожного учня та виявити обдарованих дітей для підвищення своїх здібностей у спортивних секціях.

Проводились ліцейні спортивно-масові заходи: змагання з міні-футболу, по баскетболу, волейболу, гандболу, атлетичної гімнастики, турнір по акробатичним вправам, армреслінгу та турнір по шахам і шашкам між учнями ліцею.

Цікавою формою співпраці стали змагання між учнями та педагогічними працівниками з волейболу.

     Протягом року продовжувалась робота з покращенн матеріально-технічної бази фізичної підготовки, яка в цілому відповідає сучасним вимогам. Закуплено новий спортивний інвентар, обладнання та тренажери, які будуть встановлені до початку нового 2019-2020 навчального року.

Міжнародна діяльність

Традиційно за запрошенням Гастрономічної спілки Лицарського Ордену Відкритого вогню Берегівський професійний ліцей сфери послуг у складі учнів групи № 22 «Кухар» під керівництвом методиста ліцею Ролдугіною М.В. та викладача іноземної мови Бабітою О.Ю. з 26 по 28 квітня взяв участь у 17-ому Міжнародному конкурсі Відкритого вогню Карпатського регіону імені Товт Ютки, який відбувся в м. Вереце Угорщина.

Представники нашоголіцею – Берегівський ПЛСП, з гідністю представляли національну кухню України, презентувавши національні страви.

У цьому конкурсі прийняли участь 24 команди із Угорщини, Румунії, Словенії, Чехії, України та інших країн. Команда Берегівського професійного ліцею сфери послуг у загальному підсумку посіла почесне ІVмісце. Заслуженою, на наш погляд, стала окрема відзнака за зовнішній вигляд – спецодяг, згуртованість, працьовитість, охайність під час роботи, за оформлення палатки та вміння економно використовувати сировину.

Слід відмітити, що участь у цьому міжнародному конкурсі наша команда приймає вже третій рік поспіль. З кожним роком результати стають все вищі. З минулорічного шостого перемістились цього річ на четверте.

      Охорона праці, безпека життєдіяльності та цивільний захист

Головною метою в ліцеї, щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності – є створення для кожного учня та працівника безпечних умов навчання та праці, безпечної єксплуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих факторів на організм людини і як наслідок –зниження травматизму.    

       Безпечні умови праці і навчання учасників навчально-виховного процесу,соціальні гарантіїї у галузі охорони праці забезпечуються дотриманням законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», та положеннями: «Про комісію охорони праці у ліцеї»; «Про службу охорони праці у ліцеї»; «Про організацію роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльносіт учасників навчально-виховного процесу у ліцеї»; «Про порядок розслідування нещасних випадків,що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» та інші; заходи, щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці й навчання, протипожежного захисту здійснювалися згідно розділу «Охорона праці» річного плану роботи, наказів та інших інструктивних матеріалів.

         В ліцеї на підставі чинного законодавства організована система роботи з охорони праці, зокрема визначено обовязки і відповідальність керівників та посадових осіб, щодо забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного та навчально-виробничого процесів,запобігання травматизму всіх учасників.

       Здійснювався постійний контроль адміністрацією та комісією з питань охорони праці за дотриманням,забезпеченням відповідних умов та безпеки життєдіяльності в ліції.

       Восени та весною пожежно-технічна комісія (голова Кулієвич О.М) здійснювала технічний огляд стану будівель, комунікацій та внутрішніх приміщень навчального закладу.

       Постійний контроль та забезпечення дотримання вимог охорони праці при експлуатації обєктів навчального закладу здійснює служба спостереження за безпечною експлуатацією виробничих будівель та споруд у ліцеї (голова –Кулієвич О.М) та відповідальні за електрогосподарство в ліцеї (Запара В.М та Ногач А.А.).

       Призначені відповідальні особи за пожежну безпеку, безпечне збереження будівель,споруд та інженерних мереж навчального закладу (наказ 105 від 03.09.2018р).       В ліцеї відповідно до нормативних вимог функціонує кабінет «Охорони праці та безпеки життєдіяльності».Кабінет поки що неповністю відповідає вимогам Положення про кабінет з охорони праці та безпеки життєдіяльності,йде поступове його оновлення.

       Виробничий травматизм та професійні захворювання у 2018-2019 н.р.в ліцеї не зафіксовані.

      Протягом року систематично здійснювалися заходи з цивільної оборони. Зокрема, восени 2018 року та навесні 2019 року проведені навчальні евакуації учнів та працівників навчального закладу з метою відпрацювання алгоритму дій в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

     Під час тренувань проведено навчання з питань цивільного захисту, додатково роз'яснено порядок організації евакуації та обов'язки працівників ліцею.

       У січні поточного року проведено навчання працівників ліцею щодо організації та проведення комплексу заходів по запобіганню виникнення пожеж в навчальному закладі та за його межами за участю начальника Берегівського МРВ Управління ДСНС підполковника Ланьо А.А.

       Постійно здійснюється інструктування учнів та працівників закладу освіти з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності, про що робляться відмітки у відповідних журналах.

        З метою запобігання надзвичайних ситуацій, пов'язаних з небезпечними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями), у лютому 2019 року проведено навчання учнів з питань запобігання отруєнь та поширення інфекційних захворювань із залученням фахівців - лікарів Берегівської ЦРЛ.

     У березні цього року, з метою попередження нещасних випадків, у позаурочний час, з учнями Берегівського ПЛСП проведено навчання та продемонстрований учбовий фільм "Про правила поводження з вибухонебезпечними предметами".

       В процесі підготовки об'єктів ліцею до весняно-літнього пожежонебезпечного періоду, у квітні-травні нами проведений повторний інструктаж   працівників ліцею. З залученням класних керівників та майстрів виробничого навчання проведена   роз'яснювальна робота серед учнів, щодо правил безпечної поведінки та попередження надзвичайних подій в умовах весняно-літнього періоду на природі та на водних об'єктах.

       Згідно вимог Наказу директора Берегівського ПЛСП "Про закінчення опалювального сезону 2018-19р.", з метою створення безпечних умов для опалення у наступному опалювальному сезоні, виконується очистка та профілактичний ремонт кахельних печей та димоходів навчального корпусу.

     З метою забезпечення безпечних умов виробничого навчання, нами здійснюються інженерно-технічні заходи по перевірці опору системи заземлення у практичних лабораторіях. Також замінена лінія живлення до навчального корпусу, лабораторії та електрощитова шафа. Проводиться робота по заміні застарілої системи освітлення у навчальному закладі.           Згідно рекомендацій Берегівського МРВ Управління ДСНС в Закарпатській області, наданих під час проведення планової перевірки, нами вжиті заходи щодо покращення стану пожежної безпеки. Надані рекомендації в основному виконані.

Згідно вимог "Правил пожежної безпеки в Україні", нами оновлені плани евакуації, встановлені вказівники напрямків евакуації, куточки з питань цивільного захисту та безпеки життедіяльності в приміщеннях ліцею, а також оновлений та доукомплектований пожежний щит.

       Здійснена заміна засобів пожежогасіння, в яких закінчився термін придатності. Електрощити оснащені схемами підключеня споживачів з пояснювальними надписами. В навчальних лабораторіях та в коридорах навчального корпусу встановлені таблички з телефонними номерами екстренних служб.

      

Забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розтановки.

       Згідно штатного розпису чисельність працівників ліцею складає 73,77 фактично працює-57 працівників, штат укомплектований на 77%, в тому числі 35,2 педагогічних працівників.

       Загальноосвітню та професійну підготовку учнів в ліцеї здійснюють 13 викладачів (в т.ч. 2 сумісники), 11 майстрів виробничого навчання (1- декретна відпустка) та 8 інших педагогічних працівників.

     Супровід роботи навчального закладу забезпечують 12 фахівці, в тому числі: завідувач господарством;працівники бухгалтерії;інеженер з ОП;інеженер-електронник;секретар-друкарка і т.д., а також 26 робітників.

       Нажаль, зберігається тенденція плинності кадрів, яка мала місце і в попередніх роках, як з обʼєктивних так із субʼєктивних причин.

         Згідно з умовами колективного договору. Прийняття на роботу так і припинення трудових відносин (звільнення) здійснюєстья на підставі Кодексу Законів про Працю Україні,   законів «Про освіту», «Про професійно- технічну освіту», умов колективного договору.

         За період з 01.06.2018 по 01.06.2019р було звільнено 19 працівників з різних причин, в тому числі:викладачів – 6; майстрів виробничого навчання – 3;фахівців та робітників – 10. Із них у зв’язку з:закінчення трудової угоди – 3 працівників (в тому числі 3викладачів);за скороченням штату – 2 працівники;сезонні робітники – 2 працівник;за власним бажанням – 9 працівників;за згодою сторін – 3 працівників.

     Разом з тим,за цей самий період вдалося закрити 15 вакантних посад,зокрема прийнято:викладачів – 6; майстрів виробничого навчання – 1; фахівці та робітників – 8.

     Намітилась хороша тендеція, працівники, які мали заключені строкові трудові угоди минулого навчального року, продовжують працювати і в цьому навчальному році.

       Робота з підбору та розстановки кваліфікованих кадрів продовжується.

Якісний склад педагогічних працівників (викладачів) на сьогоднішній день слідуючий: спеціаліст вищої категорії - 6; спеціаліст першої категорії – 3; спеціаліст другої категорії-3; спеціаліст- 4;

майстрів виробничого навчання:14 тарифний розряд – 5; 13 тарифний розряд – 1; 12 тарифний розряд – 2; 11 тарифний розряд - 4

Педагогічні звання: «Викладач-методист»- 2-Мельничук Л.М.; «Старший викладач» - 1-Андрейчук І.Г.; «Майстер виробничого навчання І категорії» - 3-Деяк У.П, Катран К.В, Явинець М.В; «Майстер виробничого навчання ІІ категоріїї»-1-Бірікі Є.Д.

   Загалом тільки 7 педагогічних працівників мають педагогічне звання ,що складає 23,33% усього педагогічного колективу.

       Стосовно вікових категорій складу педагогічних працівників та майстрів в/н аналіз показує поступове омолодження колективу: до 30 років-4особи(13,3%); 30-40 років -10осіб (33,3% в порівнянні з минулим 32,5%); 40-50 років - 6 осіб (20% в порівнянні з минулим – 21,6%); 50-60 років- 5 осіб(16,4%); старше 60 років- 6 осіб (20% в порівнянні з минулим – 21,6%).

Одним із важливих елементів інноваційного розвитку нашого навчального закладу є зміцнення матеріально-технічної бази. За звітній рік в ліцеї продовжували створюватись всі необхідні умови для якісного навчально-виробничого процессу, оновлення та модернізації закладу.

Всі виплати здійснювалися у суворій відповідності до вимог законодавства України. Управління Державної казначейської служби здійснює суворий контроль за виплатою платежів, за відповідністю сум, зазначених у документах, сумам, зазначеним у розписі обласного бюджету, за відповідністю документів (договір, акт виконаних робіт/накладна, специфікація, додаткові угоди) чинному законодавству України.       

Берегівський професійний ліцей здійснює контроль за оприлюдненням інформації про здійснені платежі на порталах E-data та ProZorro.

Аналітична система PrоZorro дозволяє отримати інформацію про те, що і на яку суму закуплено установою. У порталу дуже багато функцій: можна порівнювати обсяги закупівель в різні періоди, аналізувати закупівлі кожного розпорядника бюджетних коштів та ін.

Разом з тим слід константувати про наявність проблемних питань, зокрема, щодо капітального та поточного ремонтів: утеплення і ремонт фасаду; заміна даху; встановлення альтернативного опалення; створення сучасного спортивного майданчика; завершення робіт з ремонту службових та навчальних кабінетів.

Ефективною стала робота колективу з наповнення коштами спеціального фонду бюджету в результаті покращення виробничої діяльності та збільшення платних послуг населенню, запровадження платної виробничої практики учнів на підприємствах.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників..

    У ліцеї відповідно до чинного законодавства діє Колективний договір між адміністрацією та первинною профспілковою організацією, Положення про преміювання працівників, Положення про стипендіальне забезпечення учнів.

    Ці документи максимально дозволяють стимулювати матеріально як учнів, так і інженерно-педагогічних працівників, враховуючи їх соціальний стан, результативність роботи, складність і напруженість, активність у громадському житті.

    Працював медичний пункт відповідно до затвердженого Положення міською лікарнею та навчальним закладом. Медичний пункт забезпечувався ліками та медичним обладнанням за рахунок спеціального фонду бюджету. Всі учасники навчально-виховного процесу мають санітарні книжки.

У ліцеї працювали первинна профспілкова організація, яка зараз знаходиться в стадії реорганізації, рада навчального закладу, батьківський комітет, піклувальна рада, рада учнівського самоврядування. Налагоджено співпрацю з ними та забезпечено участь їх у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності ліцею. Про свою діяльність звітуюсь перед трудовим колективом ліцею на загальних зборах. Питання діяльності закладу для громадськості висвітлюється на веб-сайті ліцею, в пресі.

Педагогічний колектив Берегівського професійного ліцею сфери послуг на найближчу перспективу 2019-2020 навчального року визначив такі пріоритетні напрямки діяльності:

-        підвищення результативності навчально-виробничого процесу, якості знань учнів;

-        удосконалення педагогічної майстерності працівників ліцею шляхом підвищення кваліфікації, стажування, акцентуючи при цьому на продуктивній роботі над індивідуальними планами самоосвіти;

-        удосконалення проведення уроків виробничого навчання в майстернях, на підприємствах; удосконалити організацію проходження виробничої практики па підприємствах;

-        будування виховної роботи на культурно-національній та духовній спадщині та свідомості учнів, естетичному, трудовому, військово-патріотичному вихованні;

-        проведення активної профілактичної роботи серед учнів, схильних до правопорушень.

-        упровадження нових педагогічних та виробничих технологій, як одного з головних чинників якісної підготовки майбутніх робітників;

-        надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим педагогічним працівникам;

-        удосконалення матеріально-технічної бази ліцею;

-        впровадження інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій, використання мережі Інтернет в навчальному процесі;

-        вдосконалення інформаційного та науково-методичного супроводу педагогічних працівників;

-        осучаснення змісту професійного навчання. Впровадження в навчальний процес сучасних виробничих технологій з урахуванням регіонального компоненту;

-        вдосконалення професійно-педагогічної та методичної компетентності викладачів та майстрів виробничого навчання. Спрямування роботи педпрацівників над єдиною методичною проблемою «Підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників» (ІVузагальнюючий)етап. Підсумки роботи над проблемою. Розповсюдження позитивного педагогічного досвіду);

-        організація роботи по вивченню, узагальненню та поширенню передового позитивного досвіду педпрацівникіяв училища та інших ПТНЗ області, України;

-        активізація роботи зі створення педпрацівниками методичних рекомендацій, розробок, творчих робіт, навчальних посібників, електронних посібників;

-        заохочення педагогічних працівників до друкування в періодичних виданнях професійного спрямування;

-        розширення спектру форм і методів роботи з обдарованими та здібними учнями, залучення до творчої діяльності учнів-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

-        підвищення престижу навчального закладу з метою покращення якісного складу учнів;

-        підвищення рівня навчальних досягнень, дисципліни та явки учнів на заняття.

РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

з/п

Зміст роботи Термін Відпові­дальний Відмітка про вико­нання
1 2 3 4 5
1. Організувати роботу педагогічного колективу на забезпечення виконання ст.53 Конституції України, Законів України «Про мови», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», з питань практичної реалізації основних положень Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Положення про методичну роботу в ПТНЗ, інших законодавчих та нормативних документів Верховної Ради України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки, молоді, Департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації, НМЦ ПТО у Закарпатськ області. Протягом навч. року

Директор

Тороній В.Е., педколектив

2.

Забезпечити освітній процес нормативно-правовими документами:

- робочими навчальними планами з усіх професій;

- книгами наказів про контингент учнів; - поіменними книгами особового складу учнів;

- книгами обліку і видачі документів про освіту;

- журналами обліку теоретичного та виробничого навчання;

- журналами обліку вхідної та вихідної документації.

до 01.09.2019

Директор

Тороній В.Е.,   заступники

ир.. З НВР

3. Забезпечити підписання актів готовності ліцею до нового 2019-2019н.р., осінньо-зимового періоду Серпень 2019

Директор

Тороній В.Е.

4. Провести набір учнів на І курс за держзамовленням згідно з ліцензованим обсягом. До 1.09.19

Директор

Тороній В.Е.,   заступники

дир. з НВР

5. Провести облік контингенту учнів ліцею, розподіл їх по групах за професіями. До 1.09.19

Директор

Тороній В.Е.,   заст. дир. з НВР

6. Вивчити склад контингенту учнів-першокурсників: за місцем проживання, сімейним станом, матеріальним забезпеченням, успішністю, участю у громадському житті. До 20.09.19

Директор

Тороній В.Е.,   заступники

дир. з НВР

7. Провести збори навчальних груп стосовно доведення до учнів єдиних педагогічних вимог та правил поводження в ліцеї. Вересень- жовтень Майстри в/н, класні керівники
8. Видати наказ про зарахування учнів нового контингенту з реєстрацією в поіменній книзі Серпень 2019

Директор

Тороній В.Е.,   заступники

дир. з НВР

9.

Розподілити педагогічні кадри, відкорегувати функціональні обов’язки

Серпень 2019

Директор

ТоронійВ.Е., заступники дир. з НВР, методист

10. Підготувати та затвердити акт підготовки ліцею до нового навчального року

Серпень 2019

Директор

Тороній В.Е., заступники дир. з НВР, методист

11. Укласти договори з підприємствами, установами та організаціями для проходження виробничого навчання і виробничої практики учнями ліцею Серпень 2019

Директор

Тороній В.Е.,   заст.дир. з НВР Кулієвич О.М., ст.майстер

12. Провести спільні засідання методичних комісій з представниками підприємств-замовників кадрів по визначенню та внесенню до робочих навчальних програм регіональних компонентів. Серпень 2019 Голови методичних комісій
13. Видати наказ про затвердження складу педагогічної ради, закріплення навчальних кабінетів і майстерень за педпрацівниками; призначити голів МК, класних керівників Серпень 2019

Директор

Тороній В.Е.,   заступники

дир. з НВР

14. Скласти розклад занять; розподілити педнавантаження згідно наказу; скласти графік проведення директорських контрольних робіт Серпень   2019

Заступники

дир. з НВР

15. Скласти план роботи педагогічної ради, перелік питань для інструктивно-методичних нарад Серпень 2019 Заст. директора з НВР, методист, ст.майстер
16. Організувати роботу методичних комісій ліцею Серпень 2019 методист
17. Оновити плануючу документацію з усіх предметів і професій, розглянути та погодити на засіданнях методичних комісій

Серпень 2019

Заст. дир. з НВР, методист, ст.майстер

18. Забезпечити журналами обліку теоретичного і виробничого навчання з виховної роботи, що відповідають вимогам

Серпень 2019

Заст. директора з НВР, методист, ст.майстер

19. Організувати проведення святкової лінійки,присвяченої Дню знань та початку нового навчального року Вересень 2019

Заст. директора з НВР , бібліотекар

Ілошвай О.В.

20. Скласти графік контролю керівниками ліцею стану проходження виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах

Вересень 2019

Заст. дир. з НВР КулієвичО.М., ст.майстер

21. Скласти графік відвідування уроків теоретичного і виробничого навчання адміністрацією ліцею

Вересень 2019

Заст. директора з НВР, методист, ст.майстер
22. Внести до Єдиної електронної бази з питань освіти дані про учнів нового контингенту Вересень 2019

Лаборант

Пляцко Н.В.

23. Вжити заходів щодо підвищення рівня професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки учнів з урахуванням вимог сучасного виробництва Протягом навч.року

Директор

Тороній В.Е.,   заступники

дир. з НВР

24. Створити атестаційну комісію ліцею на навчальний рік та скласти графіки атестації ПП на 2019-2020 н.р.

Вересень 2019

Методист

Ролдугіна М.В.

25. Ужити заходів для дотримання у повному обсязі Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930 (зі змінами). Забезпечити відкритість, об’єктивність та системність оцінювання педагогічної діяльності працівника під час проходження атестації.

Постійно

Директор

Тороній В.Е.

26. Забезпечити створення оптимального освітнього середовища для саморозвитку та реалізації творчого потенціалу кожного учасника навчально- виховного процесу. Посилити роботу педагогічних колективів з обдарованими учнями для отримання високих результатів в інтелектуальних конкурсах, змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Протягом року

Директор

Тороній В.Е.

27. Організувати роботу Школи молодого викладача Вересень 2019

Методист

Ролдугіна М.В.

28. Вивчити особові справи учнів нового контингенту Вересень 2019 Заст. директора з НВР, кл.керівники, майстри в/н
29. Провести інструктаж з охорони праці та ОБЖ. За положенням

Інженер з ОП

Шаталова Л.М

30. Забезпечити неухильне дотримання вимог Закону України „Про охорону праці”, правил пожежної безпеки. Регулярно з учасниками НВП, іншими працівниками проводити інструктажі з правил техніки безпеки під час роботи, проведення гурткових занять, масових заходів, оздоровлення і відпочинку, змагань тощо. Постійно

Директор

Тороній В.Е.

Інженер з ОП

Шаталова Л.М

31. Провести засідання педагогічної ради

Серпень, листопад,

грудень, січень, березень, травень, червень

Директор

Тороній В.Е.

32. Проводити наради при директорі Що-понеділка

Директор

Тороній В.Е., кер.структурних підрозділів

33. Проводити інструктивно-методичні наради з майстрами в/н Щовівторка

Заст. дир. з НВР

Кулієвич О.М.,

ст. майстер

34. Проводити інструктивно-методичні наради з викладачами Щосереди Заст. дир. з НВР, методист
35. Організувати проведення медичних оглядів учнів, сформувати спецгрупи для занять фізкультурою. Вересень, жовтень Медичний працівник, керівник фіз. виховання
36. Забезпечити контроль над навчально-виробничим процесом. За графіком Адміністрація ліцею
37. Скласти графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників на рік. Червень 2019

Заст.дир. з НВР, методист

Ролдугіна М.В.

38. Ознайомлення керівних та педагогічних працівників із законодавчо – нормативною базою з питань атестації ліцею

Серпень

2019

Директор

Тороній В.Е., заст. директора з НВР

39. Розробити пакети комплексних контрольних робіт з кожного предмета та комплексні кваліфікаційні завдання з кожної професії Серпень-вересень Заст. директора з НВР, методист
40. Провести діагностичні контрольні роботи із загальноосвітніх дисциплін для визначення рівня знань учнів І курсу та спланувати роботу з усунення прогалин у їх знаннях

Вересень

2019

Заст. директора з НВР

41. Проводити семінари майстрів в/н та класних керівників щодо основних напрямків виховної роботи, враховуючи сучасні вимоги

1 раз на місяць

Заст. директора з НВР, методист
42. Проводити засідання Ради профілактики правопорушень 1 раз на місяць Заст. директора з НВР
43.

Оновити батьківський комітет ліцею та батьківські комітети в групах, активізувати їх роботу.

Регулярно проводити батьківські збори

Вересень

1 раз на семестр

Заст. директора з НВР
44. Продовжити реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді (наказ Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року № 641)

Протягом року

Директор

Тороній В.Е.

Заст. дир. з НВР

45. Організувати роботу активу учнівського самоврядування

Жовтень

2019

Заст. дир. з НВР
46. Організувати проведення святкової лінійки, присвяченої закінченню навчального року Червень 2020 Заст. дир. з НВР, бібліотекар Ілошвай О.В.
47. Організувати і провести культурно-масові заходи для учнів та працівників ліцею до Дня захисника України

Жовтень

2019

Заст. директора з НВР
48. Провести заходи із відзначення Дня Збройних сил України Грудень 2019 Заст. директора з НВР
49. Організувати роботу приймальної комісії ліцею Березень 2020

Директор

Тороній В.Е.,

заст. дир. з НВР

50. Розробити   робочі навчальні плани з усіх професій на наступний н.р.згідно Державних стандартів ПТО та Типової базисної структури, розглянути на засіданнях МК

Червень 2020

Директор

Тороній В.Е.,   заст. директора з НВР, методист

51. Організувати здачу в архів навчально - плануючої документації за 2019-2020 н.р. Червень 2020 Заст. директора з НВР
52. Проаналізувати роботу ліцею за 2019-2020 н.р. та скласти план роботи на 2020-2021 н. р. Червень 2020 Робоча (творча) група з розробки плану

РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА

№ з/п Зміст роботи Термін Відпові­дальний Відмітка про вико­нання
1 2 3 4 5
1.

Спрямувати роботу педагогічного колективу на виконання вимог Державної національної програми «Освіта (Україна XXI століття)», Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Законів України «Про мови», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту» та інших законодавчих та нормативних документів Покращити якість навчально-виховного процесу в ліцеї, зокрема передбачити:

- посилення виховного аспекту уроку;

- особистісну орієнтацію навчального матеріалу;

- гуманізацію та гуманітаризацію, фундаментальність освіти, можливість використання отриманих знань у життєвих ситуаціях; пріоритет збереження здоров’я учнів;

- диференціацію змісту освіти як умову вибору рівня та спрямованості навчального матеріалу;

- практичний напрямок навчальної діяльності учнів;

- інтеграцію змісту освіти (міжпредметну та в межах одного предмета);

- комп’ютеризацію навчального процесу;

- впровадження інноваційних технологій навчання, в тому числі інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

протягом навчальн. року

педколектив
2. Організувати навчальний процес згідно Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійнотехнічних навчальних закладах (наказ МОНУ № 419 від 30.05.2006) .

протягом навчального року

Адміністрація ліцею
3. Ознайомити викладачів з нормативними документами, методичними рекомендаціями щодо організації та планування навчального процесу у новому навчальному році, викладання загальноосвітніх предметів, єдиних вимог до оформлення ділової документації. до 01.09.2019 заступники дир. з НВР
4. Розглянути, схвалити та затвердити: поурочно-тематичне, планування на новий навчальний рік; плани роботи кабінетів, методичних комісій, гуртків, роботи з обдарованими учнями; комплекти навчально-плануючої документації за професіями відповідно до нових робочих навчальних планів. до 01.09.2019 Директор, заступники директора з НВР, голови МК, педколектив
5. Забезпечити своєчасне та чітке ведення журналів обліку теоретичного навчання відповідно до Інструкції, журналів проведення консультацій, гуртків. вересень 2019 і постійно Директор, заступники директора з НВР, класні керівники
6.

Забезпечити якісне вивчення програмного матеріалу з предметів теоретичного навчання згідно вимог наказу МОНУ від 13.10.10 № 947 «Про затвердження типової базисної структури навчальних планів» та якісне виконання контрольних, практичних і лабораторних робіт.

Скласти графік контрольних, практичних, лабораторних робіт.

протягом навчального року

Вересень

Заст.директора з НВР, методист
7. Забезпечити створення оптимального освітнього середовища для саморозвитку та реалізації творчого потенціалу кожного учасника освітнього процесу. Створювати умови для роботи педагогічних колективів з обдарованими учнями для отримання високих результатів в інтелектуальних конкурсах, змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів.

протягом навчального року

Директор, Заст.директора з НВР, методист, ст.майстер
8. На виконання положень Національної доктрини розвитку освіти в Україні навчально-виховний процес будувати на основі демократичного стилю спілкування, що будується на співпраці учня та вчителя над досягненням навчальної мети. Зробити учня активним учасником навчального процесу, викладача – організатором, провідником, контролером у процесі досягнення поставленої мети.

постійно

Адміністрація ліцею, педколектив
9.

Під час проведення уроків ширше використовувати прийоми

психолого-педагогічної підтримки учнів: заохочення, проведення навчально-пізнавальних ігор, створення ситуацій успіху, проблемних ситуацій, спонукання до пошуку альтернативного рішення, кооперації учнів, створення ситуацій взаємодопомоги.

протягом навчального

року

педколектив
10. Провести єдині директорські   контрольні роботи для учнів І курсу з базових дисциплін з метою з’ясування рівня знань учнів. Розробити заходи щодо ліквідації прогалин у їх знаннях.

Вересень

Заст.директора з НВР, методист
11. Організувати при навчальних кабінетах додаткові заняття, предметні гуртки та консультації.

Вересень

Заст.директора з НВР
12. Розробити заходи з підготовки і проведення ДПА, скласти розклад державної підсумкової атестації, затвердити склад атестаційних комісій. згідно робочих навчальних планів

Заст.

директора з НВР

13. Організувати участь учнів ліцею у ЗНО-2020р.

протягом навчального

року

Адміністрація ліцею, педколектив
14. Провести інструктивно-методичні наради для педагогічних працівників щодо ознайомлення з нормативними документами з організації та проведення ЗНО-2019, сайтами УЦОЯО, вимогами до реєстрації в ЗНО-2020, термінами проведення ЗНО-2020 та вимогами до участі в процедурі проведення, особливостями проведення ЗНО з української мови та літератури, математики, історії України, термінами пробного ЗНО.

листопад 2019 грудень 2019 березень 2020

Заст.директора з НВР, методист

15. Провести групові збори учнів груп № 31, 33, 22, з питань організації та проведення ЗНО-2020, оформлення відповідних документів. листопад 2019 заступник директора з НВР, методист, керівники груп
16. Провести батьківські збори груп 31,33,22 з питань організації та проведення ЗНО-2020, оформлення відповідних документів. листопад 2019 заступник директора з НВР, методист, керівники груп
17. Організувати реєстрацію учнів груп №31,33,22, для участі в ЗНО-2020. Підготувати комплекти документів та списки учнів, які братимуть учнів у ЗНО-2020. Направити їх до УЦОЯО. Лютий-березень 2020 заступник директора з НВР, методист, керівники груп
18. Забезпечити інформування учнів, які виявили бажання вступити до ВНЗ, про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Ознайомити учнів з правилами та порядком реєстрації на участь у пробному тестуванні. Надати допомогу в реєстрації учнів для участі в пробному ЗНО 2020р. Листопад-грудень 2020 заступник директора з НВР, методист, керівники груп
19. Оформити загальноліцейний стенд «Зовнішнє незалежне оцінювання-2020». до 15.10.2019 Заст.директора з НВР, методист
20. Розмістити інформацію щодо організації та проведення ЗНО 2020 на офіційному сайті навчального закладу. До 01.11.19 Заст.директора з НВР, методист
21. Ознайомитися з структурою ЗНО з української мови, математики, історії України, програмами ЗНО з предметів, характеристиками сертифікаційних робіт, критеріями оцінювання, завданнями та відповідями, таблицею переводу балів в оцінку (для ДПА). Листопад 2019-травень 2020 Викладачі загальносвітньої підготовки
22. Відпрацювати з учнями навички виконання тестових завдань різної форми й різного ступеня складності, використавши схвалені МОН України і вже апробовані на практиці збірники тестових завдань, які готують учнів до тематичних, контрольних робіт та ЗНО. протягом навчального року Заст.директора з НВР, викладачі загально-освітньої підготовки
23. Надавати індивідуальну інформаційну допомогу кожному учневі і його батькам по участі в ЗНО. Психологічно підготувати учнів до зовнішнього тестування. викладачі загально-освітньої підготовки, психолог
24.

На уроках загальноосвітнього циклу здійснити заходи щодо національно-патріотичного виховання учнів (відповідно до єдиної методичної проблеми):

- у навчально-виховній діяльності неухильно дотримуватися єдиного мовного режиму;

- виховувати відповідальне ставлення до рідної мови, свідомого нею користування; - через мовне посередництво долучати учнів до національної історії, до різних масивів національної культури, до глибинної сутності народного життя;

- здійснювати розвиток мовлення не тільки на уроках української мови і літератури, а й під час вивчення всіх інших предметів;

- при вивченні зарубіжної літератури виховувати любов до української мови і літератури як органічної частки світової культури, прагнення до збереження рідної мови національних традицій і цінностей;

- при вивченні іноземної мови виховувати в учнів почуття рівноправних партнерів серед інших європейських країн, виховувати бажання розвивати свою батьківщину і збагачувати скарбницю світової цивілізації

- під час уроків історії доносити до учнів ідею української державності як консолідуючого чинника розвитку суспільства й нації в цілому;

- при вивченні математики, фізики, хімії, інформатики географії ознайомлювати учнів з іменами та біографіями видатних українських вчених, залучати до проектної діяльності, пов’язаної з вивченням діяльності відомих українських вчених; посилити українознавчу спрямованість уроків;

- використовувати краєзнавчий матеріал у викладанні біології, географії, екології;

- на уроках фізичної культури під час вивчення теоретичних знань акцентувати увагу на відродженні олімпійських ігор сучасності, основних цінностях олімпізму, визначни спортивни досягненнях українських олімпійців, параолімпійського руху на сучасному етапі, олімпійській філософії та здоровому способі життя тощо; застосовувати на уроках елементи рухливих та народних ігор, розваг, естафет, козацьких забав;

- на уроках технологій та художньої культури використовувати демонстраційні матеріали, пов’язані з народною культурою українців (наприклад, виготовлення декоративно-ужиткових і ремісничих виробів, які були характерними для побуту українців), вводити в структуру уроків культурологічні відомості під час вивчення певного народного ремесла чи декоративно-ужиткового або художнього виду мистецтва.

протягом навчального року

заступник директора з НВР, методист, голови МК, викладачі

25.

З метою виявлення базового рівня загальноосвітньої підготовки учнів провести перевірні контрольні роботи з загальноосвітніх предметів за курс 9-річної школи. Спроектувати корекційну роботу з учнями, спрямовану на ліквідацію переважних причин невисокої успішності учнів.

Вересень

2019

Заст.директора з НВР, викладачі загально-освітньої підготовки, голови МК, методист
26.

Вивчити стан викладання предметів загальноосвітньої підготовки:

- Історія України, математика, українська мова

Лютий,

Березень

2020

Заст.директора з НВР,

члени робочої групи

27. Здійснити моніторинг рівня навчальних досягнень та здобутків учнів. січень 2020,   червень 2020 Заст.директора з НВР, викладачі
28. Забезпечити неухильне дотримання порядку проведення ДПА, ДКА. За графіком Заст.директора з НВР
29. Переглянути, внести зміни і доповнення до паспортів комплексного методичного забезпечення предметів та розглянути їх на засіданні методичної комісії. Початок вересня Заст.директора з НВР, методист
30. Забезпечувати участь   учнів в ліцейних, міських та обласних олімпіадах з предметів. Протягом року Заст.дир. з НВР, методист
31. Спланувати і провести ліцейні олімпіади із загальноосвітніх дисциплін. Вересень-жовтень Заст.дир. з НВР, методист
32.

Провести олімпіади з предметів професійно-теоретичної підготовки:

«Спецтехнологія» у розрізі професій.

Березень Заст.дир. з НВР, методист
33.

Здійснення суворого контролю за відвідуваннямзанять учнями.

щоденно

Заст.дир. з НВР, майстри в/н

кл. керівники

34.

З метою сприяння утвердженню державного статусуукраїнської мови, піднесення її престижу середучнівської молоді, вихованню пошани до культури і

традицій українського народу провести І етап ХХ Міжнародного конкурсу з української мови іменіПетра Яцика та прийняти участь у обласному (ІІ етапі).

листопад Викладачі української мови і літератури
35. Залучити учнів до участі у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентськоїмолоді імені Тараса Шевченка. листопад -грудень Викладачі української мови і літератури
36.

Провести конференції, уроки, лекції, тематичнівечори, присвячені творчості великого Кобзаря,конкурси творчих робіт та ілюстрацій до творів;оформити тематичні стенди, виставки до річниці від

дня смерті Т.Г.Шевченка та до річниці першоговидання «Кобзаря».

Протягом

року

Викладачі української мови і літератури, бібліотекар
37.

Продовжити роботу щодо роз’яснення ролі

української мови як державної, зацікавлення батьківі дітей звичаями і традиціями, культурними

надбаннями українського народу.

Протягом

року

Педколектив
38. Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями та учнями, які мають прогалини в знаннях. Постійно Заст.директора з НВР, методист
39. Оновлювати інформаційні стенди в кожному кабінеті Постійно Заст.директора з НВР, методист
40. Проаналізувати стан забезпечення підручниками, відповідність їх навчальним програмам, мова їх видання. Вересень

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

41. Забезпечити своєчасне і чітке ведення журналів теоретичного навчання і виробничого навчання відповідно до інструкції ведення журналів. Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, методист

42. Проводити роботу з вивчення та поширення позитивного педагогічного досвіду. Протягом навч.року методист
43. Підготувати необхідні матеріали до атестації педпрацівників навчальних закладів. За окремим планом методист
44. Вести книгу взаємовідвідування уроків. Провести аналіз взаємовідвідування на засіданнях МК. Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, методист

45. Поповнювати бібліотечний фонд ліцею навчальними посібниками, довідниками та методичною літературою (за окремим планом). Протягом навч.року Бібліотекар Ілошвай О.В.
46. Вести індивідуальну роботу по поглибленню знань серед найбільш обдарованих учнів.

за графіком консульта-цій

Заст.

дир. з НВР, методист, викладачі

47.

Продовжувати роботу щодо комплектації та систематизації комплексно - методичного забезпечення предметів і професій.

У навчальних кабінетах і майстернях ліцею:

- систематизувати всі наочні посібники за темами, продовжувати створювати поурочні папки, картки-завдання;

- поповнити кабінети навчальними посібниками, технічними засобами навчання у відповідності до планів роботи кабінетів;

– продовжувати роботу по розробці та систематизації КМЗ предметів і професій, комплектації кабінетів методичною та навчальною літературою, інструктивними матеріалами, інструментами для проведення лабораторно-практичних робіт;

протягом навч.року

Вересень

Березень

Заступники

директора з НВР,

методист, ст.майстер

48. Вивчати методику проведення нетрадиційних уроків, узагальнювати і розповсюджувати досвід роботи кращих ПП ліцею

протягом навч.року

Заступники

директора з НВР, методист

49. Дотримуватись вимог до основних форм теоретичної підготовки, викладених у Положенні про організацію навчально-виробничого процесу у ПТНЗ (Наказ № 419 МОНУ): проводити різні типи уроків, індивідуальні заняття з учнями, консультації; організувати виконання учнями індивідуальних завдань (реферат, презентація, проміжна поетапна та випускна кваліфікаційна робота)

протягом навч.року

Заступники

директора з НВР, методист, ст.майстер

50. Впроваджувати у навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційні технології протягом навч.року

Заступник

директора з НВР, методист, ст.майстер

РОЗДІЛ ІII.   ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
1. Провести інструктивно-методичні наради майстрів виробничого навчання з питань організації навчально-виробничого процесу у 2018-2019 н.р. Серпнь-вересень

Заст.директора з НВР

Кулієвич О.М., ст.майстер

2. Забезпечити розробку та погодження переліку навчально-виробничих робіт з професії на 2018-2019 н.р. та плани навчально-виробничої діяльності на семестр. Вересень

Заст.директора з НВР

Кулієвич О.М.,ст.майстер

3. Проаналізувати ринок праці та створити базу даних підприємств, організацій та установ, які нададуть робочі місця для проходження виробничої практики учнів у 2018-2019 навчальному році. Вересень

Заст.директора з НВР

Кулієвич О.М.,ст.майстер

4. Здійснити заходи щодо укладання договорів з підприємствами, організаціями та установами для проходження учнями виробничого навчання та виробничої практики Жовтень

Заст.директора з НВР

Кулієвич О.М.,ст.майстер

5. Забезпечити контроль виконання інструкцій з ведення журналу обліку виробничого навчання учнів ПТНЗ (наказ МОНУ від 26 січня 2011р. №59) Постійно

Заст.директора з НВР

Кулієвич О.М.,ст.майстер

6. Проаналізувати запити учнів до їх можливостей та побажань щодо укладання багатосторонніх договорів для проходження виробничого навчання та виробничої практики Жовтень

Заст.директора з НВР

Кулієвич О.М., ст.майстер

7. Створити бази даних проходження учнями виробничої практики на підприємствах, в організаціях та установах на 2018-2019 н.р. Грудень

Заст.директора з НВР

Кулієвич О.М., ст.майстер

8. Здійснити заходи щодо визначення варіативного компоненту професійно-практичної підготовки, спрямованих на оновлення змісту програм відповідно до впровадження у виробництво чи сферу послуг нової техніки, технологій, матеріалів, оснащення, організації праці. Вересень Ст.майстер
9. Здійснити заходи щодо оновлення комплексних кваліфікаційних завдань з професійно-практичної підготовки для поетапної та державної кваліфікаційної атестації учнів. Вересень

Заст.дир. з НВР

Кулієвич О.М., ст.майстер

10.

Забезпечити проведення внутрішньоліцейних   конкурсів та підготовку учнів до обласних конкурсів фахової майстерності.

Лютий-травень

Заст.дир. з НВР

Кулієвич О.М., ст.майстер

11. Забезпечити заходи щодо вдосконалення паспорту комплексно-методичного забезпечення виробничого навчання з професій: кухар;   пекар,кондитер; офіціант, бармен; швачка,кравець Вересень ст.майстер,майстри в/н.
12. Здійснити заходи щодо поповнення навчально-виробничого процесу засобами навчання та комплектації майстерень (обладнанням,інструментом, устаткуванням,пристосуванням, зразками деталей, макетами, муляжами) Протягом року ст.майстер майстри в/н
13. Розробити та затвердити робочі навчальні програми з виробничого навчанняв розрізі професій на модульно-компетентнісній основі Протягом року

Заст.дир. з НВР

Кулієвич О.М., ст.майстер

14. Організувати роботу щодо розробки технологічних карток, алгоритмів, опорних конспектів, карт опитування інструкційних карток з професії: кухар; пекар,кондитер; офіціант, бармен; швачка,кравець Грудень ст.майстер, методист, майстри в/н
16. Забезпечити методичні розробки нестандартних уроків виробничого навчання (ділові ігри, майстер-класи, уроки-презентації) Протягом року ст.майстер, майстри в/н.
17. Організувати та провести відкриті уроки виробничого навчання із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій Жовтень-травень ст.майстер, методист
18. Організувати проведення виставки прикладної та технічної творчості учнів. Лютий-квітень ст.майстер, майстри в/н
19. Здійснити моніторинг навчальних досягнень учнів випускних груп з виробничого навчання та відсотки виконання плану надходжень від виробничої практики. Червень

ст.майстер, методист,

майстри в/н

20. Створити базу даних працевлаштування випускників. Вересень

Заст.дир. з НВР

Кулієвич О.М.,

21. Координація працевлаштування випускників ліцею.

Лютий –березень,

Червень-липень

Заст.дир. з НВР

Кулієвич О.М., ст.майстер

РОЗДІЛ IV. ВИХОВНА РОБОТА

п/п

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка
  1. 1.Організаційна робота
1.1 Проведення виборів до органів учнівського самоврядування Вересень

Заст.

директора з НВР

1.2 Формування складу Ради профілактики правопорушень Серпень

Заст.

директора з НВР

1.3 Проводити виховні години в групах Щотижня Заст.дир. з НВР, кл. кер-ки, майстри в/н
1.4 Вибори батьківського комітету Вересень

Класні

керівники

1.5 Організація роботи гуртків, секцій тощо, залучення учнів до участі в них Серпень-вересень

Заст.

директора з НВР

1.6 Забезпечення проведення інформаційно-просвітницьких та виховних годин Протягом навч.року

Класні

керівники, майстри в/н

1.7 Забезпечити відзначення ювілейних дат, випуск стіннівок Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР

  1. 2.Громадянське виховання
2.1 Провести перший урок у новому навчальному році. 01.09.2019 Директор, заст. директора з НВР
2.2 Організувати в групах проведення бесід з метою виховання національно свідомих громадян своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів прогресивних національних традицій: - "Від роду слався Україно" - "Доля родини в долі України" - "Батьки і діти - тепло отчого дому". - "Конституція України. З історії державних символів"

протягом року

Заст.

директора з НВР, класні

керівники,

майстри в/н

2.3

Планування проведення рейдів у сім'ї учнів з метою:

- вивчення матеріального стану та умов проживання і навчання;

- відвідання сімей важковиховуваних - учнів;

- відвідання сімей невстигаючих учнів;

- відвідання дітей з проблемами - сімейного виховання".

протягом року

класні

керівники,

майстри в/н

2.4 Бесіда «Мир в усьому світі» до всесвітнього Дня миру. до 21.09.2019

класні

керівники,

майстри в/н

2.5 Уроки самовиховання «Розкажи про себе». вересень 2019

класні

керівники,

майстри в/н

2.6 Бесіди: - «Рівний серед рівних» - «Всі ми, жителі однієї планети» вересень- жовтень 2019

класні

керівники, психолог

2.7 Виховна година - диспут «Твори добро на радість людям». жовтень 2019

класні

керівники

2.8 «День Святого Миколая» грудень 2019

класні

керівники

2.9

Святкування Дня захисника України:

бесіди, виховні години, уроки пам'яті

жовтень-листопад 2019

Заст.

директора з НВР, класні

керівники

2.10

«Мій біль - Чорнобиль» - до дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АС:

а) конкурс стіннівок;

б) виховна година;

в) розгорнути в бібліотеці книжкові експозиції документальних джерел, виставки, фото, кіно, відео матеріалів.

грудень 2019

Викладачі суспільно-гуманітарних дисциплін
2.11 Провести виховну годину на тему: «Я громадянин своєї держави»   (тиждень права)

грудень 2019

класні

керівники

2.12

Виховні години:

- до Дня Української писемності та мови «Цвіти і сяй, моя державна мова»;

- «Наша країна - Європейська держава» до Дня Конституції України

листопад 2019

червень 2020

класні

керівники

2.13

До міжнородного дня толерантності:

а) диспут на тему: «Всі ми різні!»;

б) відверта розмова, бесіди: - «Расизм - як політика та дискримінація особистостей»

листопад 2019

класні

керівники

2.14 До Дня пам’яті жертв голодомору: Всесвітня акція запали свічку.

28.11.2019

Заст.

директора з НВР, класні

керівники

2.15

До Дня Соборності та Свободи України: а) виховна година;

б) бібліотечний захід - усний журнал

Січень 2020

класні

керівники, бібліотекар

2.16

До міжнародного жіночого дня 8 Березня:

бесіда «Шануй матір і батька свого», святковий концерт

Березень 2020

класні

керівники, бібліотекар

2.17

До дня свята усіх закоханих:

а) провести диспут «Ми і наша любов» б) святковий концерт «Моя половинка»

Лютий 2020

класні

керівники, бібліотекар

2.18

«О слово ріде, мова солов’їна» - до міжнародного дня рідної мови:

а) виховна година;

б) конкурс читців.

Лютий 2020

заступник директора з НВР, класні керівники

2.19 Провести спортивне свято до Дня Перемоги Травень 2020 керівник фізичного виховання
2.20

До Дня пам'яті полеглих воїнів у Великої Вітчизняної війні

- організувати покладання вінків загиблим воїнам.

- виховна година «Уроки минулого»

заступник директора з НВР, класні керівники, бібліотекар

3.1 Регулярно проводити бесіди по профілактиці різних хвороб, дотримання правил гігієни та санітарії. Проводити зустрічі з лікарями різного фахового спрямування.

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, класні керівники, медперсонал

3.2

Провести диспути, бесіди щодо

-булінгу (протидії цькуванню) із використанням окремих відеороликів;

-насильство над дітьми можна зупинити;

-про запобігання та протидію домашньому насильству;

-протидії торгівлі людьми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н

3.3 Організувати і провести в групах бесіди: - "Бережіть людську гідність і порядність"; "Творіть добро і милосердя"; Дотримуйтесь закону і норм етикету"; "Правильна поведінка за столом. Як вести себе в їдальні?"; "Виховання свідомої культури поведінки"; "Що таке манери поведінки" - Диспут: "Якими повинні бути виховані люди?". Диспут "Стою струнко і урочисто, коли звучить гімн моєї держави"

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, класні керівники, майстри в/н

3.4 Провести виховну годину на тему: "Що таке байдужість". Грудень 2019 класні керівники
3.5 Бібліотечний огляд літератури "Все про здоровий спосіб життя". до 23.11.2019 бібліотекар
3.6

Диспути:

- «Реакція на агресію»;

«Мої відчуття при зустрічі з людиною іншого кольору шкіри»;

«Якими повинні бути виховані люди?»

січень 2019 лютий 2019

травень 2019

класні керівники, психолог
4.Військово-патріотичне виховання
4.1

3 метою формування патріотичних почуттів, вироблення високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання української держави, з метою вироблення в учнівської молоді розуміння громадянського обов'язку, готовності у будь-який час стати на захист Батьківщини, оволодіти військовими та військово-технічними знаннями, а також сприяти фізично вдосконалюватись, знайомитись з бойовими героїчними традиціями, сторінками історії українського народу, його Збройних Сил; з метою привернення уваги учнів до життєвих проблем ветеранів війни, збереження історичної пам'яті народу провести наступні заходи: - Випуск стіннівок на героїчно- патріотичну тематику - Провести класні години, уроки мужності присвячені Дню Перемоги:

"Подвиг непідвласний часу"; "Тих днів не змеркне слава"; "Пам'ять серця"; "І за життя йшли на смерть".

Постійно

квітень-травень 2020

заступник директора з НВР, класні керівники, викладачі суспільно-гуманітарних дисциплін
4.2 Формування якостей, необхідних майбутньому воїну, на уроках фізичної культури і захисту Вітчизни Постійно

Заст.дир. з НВР, викладач Захисту Вітчизни

4.3 Провести заходи до Дня захисника України Жовтень

Заст.дир. з НВР, викладач Захисту Вітчизни

4.4 Провести заходи до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій Листопад Заст.дир.з НВР, викладач   історії, кл. керівники
4.5 Провести зустріч з воїнами Збройних сил України, учасниками бойових дій АТО   – випускниками ліцею Організувати перегляд відеофільмів з військово-патріотичної тематики Грудень

Заст.дир. з НВР, викладач захисту Вітчизни,

класні керівники

4.6 Провести бесіду до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту Січень Заст.дир. з НВР, викладач   історії
4.7 Провести заходи, присвячені пам’яті героїв Небесної сотні, до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав Лютий

Заст.дир. з НВР,викладач Захисту Вітчизни, бібліотекар

Ілошвай О.В.

4.8 Провести бесіду до Міжнародного дня пам"яті Чорнобиля, Міжнародний день пам"яті жертв радіаційних аварій і катастроф

Квітень

Заст.

директора з НВР, викладач історії,викладач Захисту Вітчизни

4.9 Провести заходи до Дня перемоги, до Дня пам"яті жертв депортацій кримськотатарського народу Травень

Заст.

директора з НВР, викладач історії,викладач Захисту Вітчизни

5.Правове виховання
5.1 Створення психологічно-педагогічних характеристик груп, створення банку даних та вивчення контингенту груп Вересень Заст.дир. з НВР, класні керівники
5.2 Проводити засідання Ради профілактики з порушень

Протягом н.р.

останній четвер кожного місяця

Заст.дир. з НВР, члени Ради профілактики
5.3 Ознайомити батьків учнів із «Пам’яткою про права дітей і обов’язки батьків» , а також надати інформацію щодо основних положень Закону України «Про попередження насильства у сім’ї та дитячої безпритульності і бездоглядності» Вересень

Заст.

директора з НВР, класні керівники

5.4 Організувати і проводити правовий лекторій для батьків Протяг.навч.року Заст.дир. з НВР, викладач правозн.
5.5 Посилити роботу з формування правової культури учнів, виявлення та усунення причин і умов, що сприяють учиненню дітьми правопорушень, подолання негативних проявів у молодіжному середовищі Протяг.навч.року

Заст.дир. з НВР, викладач правознавства,

психолог

5.6

Провести бесіду:

-про попередження правопорушень серед дітей та учнівської молоді

Листопад Заст.дир. з НВР, викладач правознавства
5.7 Провести інформаційно-просвітницьку роботу з батьками та законними представниками дітей, схильних до протиправної поведінки, сприяти в організації змістовного дозвілля та позакласної зайнятості цієї категорії дітей Протяг.навч.року

Заст.дир. з НВР,

класні керівники

5.8 Продовжувати міжвідомчу взаємодію з підрозділами ювенальної превенції Національної поліції України, службами у справах дітей, соціальними службами для сім’ї, дітей та молоді Протяг.навч.року

Заст.дир. з НВР,

класні керівники

5.10 Провести бесіду до Міжнародного дня боротьби з корупцією, до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом Грудень

Заст.

директора з НВР, викладач правознавства, медпрацівник

5.11 Провести бесіду до Міжнародного дня боротьби з наркоманією та наркобізнесом Березень Заст.дир. з НВР, викладач правозн.
5.12 Провести лекцію « Конституція – основний закон» до Дня Конституції України Червень

Заст.

директора з НВР, викладач правознавства

5.13 Проводити заходи, спрямовані на профілактику куріння, алкоголю, наркотиків

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР,  класні керівники, майстри в/н

5.14 Проводити контроль за відвідуванням учнями занять

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР,  класні керівники, майстри в/н

5.15 Проводити обстеження житлово-побутових умов учнів

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР,  класні керівники, майстри в/н, психолог

5.16 Виявляти учнів, схильних до правопорушень, вести облік та проводити профілактичну роботу Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, класні керівники

5.17 Надавати учням та їх батькам необхідну соціально-психологічну допомогу

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР, класні керівники, психолог

5.18 Проводити заходи щодо попередження суїцидів, профілактики дитячої бездоглядності, захист прав неповнолітніх

Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР,  класні керівники, майстри в/н, психолог

6. Естетичне виховання

6.1 Провести бесіди про важливість залучення учнів до читання в бібліотеці, про наявність в ній підручників, про відповідальність за збереження книг Вересень-жовтень

Заст.

дир. з НВР, кл. кер., майстри в/н

6.2 Провести бесіду «Фізична краса не постійна, моральна – відносна, а духовна краса – вічна». листопад

Заст.

дир. з НВР, кл. кер., майстри в/н

6.3 Провести бесіду «Зимові свята в Україні. Від минулого – до сьогодення» Грудень

Заст.

директора з НВР

6.4

Провести годину спілкування «Формування культури користування мобільним зв’язком».

Січень

Заст.

директора з НВР, класні керівники

6.5 Провести захід до Дня святого Валентина Лютий

Заст.

директора з НВР,  класні керівники, майстри в/н

6.6 Провести бесіду «Шевченко в контексті доби» Березень

Заст.

директора з НВР,  викладач укр.мови, класні керівники

6.7 Провести бесіду до Дня матері Травень

Заст.

директора з НВР,  класні керівники

6.8 Провести свято закінчення навчального року Червень

Заст.

директора з НВР,  класні керівники, майстри в/н

6.9 Проводити   фотоконкурси, конкурси стіннівок, плакатів, малюнків до свят та пам’ятних дат Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР,  класні керівники, майстри в/н

6.10

Залучати учнів до участі у гуртках художньої самодіяльності та технічної творчості

За графіком

Заст.

директора з НВР,  класні керівники, майстри в/н

7.Екологічне виховання

7.1 Проводити роботу з озеленення кабінетів теоретичного навчання та майстерень Протягом навч.року

Заст.

директора з НВР,  класні керівники, зав. кабінетами та майстернями

7.2 Проводити роботу, спрямовану на відновлення стану довкілля Згідно окремого графіку

Заст.

директора з НВР,  класні керівники, майстри в/н

7.3

Провести бесіди на тему екологічної культури:

"Природа - першооснова існування людини",

"Як запобігти отруєнню грибами?"

Вересень Класні керівники, викладач екології
7.4 Провести конкурс малюнків, плакатів з проблем довкілля Березень

Заст.

директора з НВР,  класні керівники, майстри в/н

7.5 Провести бесіду до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища Червень

Заст.

директора з НВР,  класні керівники, майстри в/н

8. Робота з учнями

8.1 Провести соціальну та профілактичну діагностику учнів (анкети, тести, особові справи).

Вересень

Класні керівники, практичний психолог

Мельник А.Ю.

8.2 Вивчення індивідуальних особливостей учнів. Протягом року

Класні керівники, практ. психолог

Мельник А.Ю.

8.3 Оформлення соціальних паспортів груп. Вересень Класні керівники
8.4 Використовувати в організації роботи в навчальній групі різні форми та методи : диспути, тренінги, ярмарки професій, тестування, екскурсії, вечори, презентації, вернісажі, фестивалі, моделювання розвивально-виховних ситуацій.

За планом

Класні керівники

8.5 Систематичний контроль відвідування занять. Протягом року Класні керівники, майстри в/н
8.6 Знайомство учнів з правилами внутрішнього розпорядку ліцею та нормативно-правовими документами.

Вересень

Дирекція,

психолог

Мельник А.Ю.

8.7 Виявлення і допомога неблагополучним сім’ям.

Постійно

Класні керівники, майстри в/н, психолог

Мельник А.Ю.

8.8 Вивчення житлово-побутових умов учнів. За планом Класні керівники, майстри в/н
8.9 Організаційні питання: Підготовка і проведення групових зборів, підготовка та участь у загальноліцейних заходах. За планом Класні керівники
8.10 Індивідуальна робота з учнями девіантної поведінки. Протягом року

Практичний психолог

Мельник А.Ю.

9.Робота з батьками

9.1 Батьківські збори «Першокурсники та їх адаптація до процесу навчання». Жовтень Дирекція
9.2 Забезпечити проведення батьківських зборів в групах. Протягом навч.року класні керівники, майстри в/н
9.3 Постійно підтримувати тісні зв'язки з батьками дітей групи "ризику". Протягом навч.року класні керівники
9.4 Здійснювати контроль за станом ведення протоколів батьківських зборів. Протягом навч.року Заступник директора з НВР
13.1 Групова діагностика з вивчення характеру та темпераменту учнів І курсу вересень - жовтень практичний психолог
13.2 Дослідження рівня психологічної адаптації першокурсників жовтень практичний психолог
13.3 Індивідуальна діагностика особистості учнів-сиріт 1 курсу та учнів, позбавлених батьківського піклування вересень -червень практичний психолог
13.4 Спостереження за поведінкою та емоційним станом учнів 1 курсу з метою виявлення причин труднощів адаптації до нового навчального закладу протягом року практичний психолог
13.5 Діагностика рівня ситуативної та особистісної тривожності за Ч.Спілбергером. вересень - червень практичний психолог
13.6

Дослідження рівня психологічної адаптації учнів:

* виявлення дезадаптованих учнів

протягом року практичний психолог
13.7 Діагностика виявлення труднощів у спілкуванні, сприйнятті оточуючого середовища, агресивності учнів. Методика «Неіснуюча тварина» протягом року практичний психолог
13.8 Психологічні дослідження за запитом адміністрації, вчителів, майстрів в/н протягом року практичний психолог
13.9

Дослідження рівня психологічної адаптації учнів

*виявлення комунікабельності

*розв’язання сімейних взаємин, що викликають тривогу та конфліктних ситуацій за методикою «Кінетичний малюнок сім’ї»               

протягом року практичний психолог
13.10 Робота з учнями з емоційними розладами ( вразливість, тривожність,незахищеність,схвильованість, труднощі у спілкуванні, депресивність ) Методика « Дім – Дерево - Людина – Сонце»         протягом року практичний психолог
13.11 Дослідження самооцінки особистості серед учнів 1 курсу. Проведення соціометричного обстеження міжособистісних взаємин у колективі ровесників для з’ясування і усунення причин їх порушення за методикою «Соціометрія».

листопад

квітень

практичний психолог
14. Профілактика
14.1 Профілактика та попередження булінгу протягом року практичний психолог
14.2 Профілактичні заходи щодо впливу тютюнопаління та алкоголю на організм підлітка протягом року практичний психолог
14.3 Профілактика та попередження домашнього насильства протягом року практичний психолог
14.4 Профілактика рівня тривожності та агресивності протягом року практичний психолог
14.5 Профілактика порушення прав дитини протягом року практичний психолог
14.6 Профілактика попередження конфліктних ситуацій протягом року практичний психолог

15. Консультаційна робота

15.1 Проводити індивідуальне консультування учнів 1 – 3 курсів протягом року практичний психолог
15.2 Проводити індивідуальні бесіди з учнями, які схильні до правопорушень протягом року практичний психолог
15.3 Індивідуальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

протягом року

практичний психолог
15.4 Робота з обдарованими учнями протягом року практичний психолог
15.5 Проводити індивідуальну роботу з учнями, у яких за результатами діагностики виявлено схильність до підвищеного   емоційного напруження, пропуски занять, порушення поведінки

протягом року

практичний психолог
15.6

Групова робота з учнями на теми:

«Моє здоров’я – мій вибір»

« Твоє ставлення до тютюну та алкоголю»

« Репродуктивне здоров’я»

« Запобігання та протидія домашньому насильству»

протягом року

практичний психолог
15.7 Надання консультації співробітникам ліцею з питань особистісного характеру протягом року практичний психолог
16. Консультування батьків
16.1

Індивідуальне консультування батьків з питань психологічної особливості дитини, стосунків між батьками та дітьми, встановлення довіри

за звернен-ням протягом року практичний психолог

16.2

Групові психологічні консультування батьків на теми:

- особливості підліткового віку

- подолання тютюнової залежності

- запобігання   та протидія насильству в сім’ї

- запобігання та протидія булінгу

-стрес та його наслідки: засоби подолання стресових ситуацій

за звернен -ням

практичний психолог

16.3 Участь у проведенні батьківських зборів. Анкетування батьків «Чи добре я знаю і розумію свою дитину» за звернен-ням Практичний психолог
17. Консультування педагогічного колективу
17.1 Проводити індивідуальні консультування педагогічних працівників протягом року ( за звернен.) Практичний психолог
17.2 Бесіди з майстрами в/н та класними керівниками про індивідуальні особливості у роботі з проблемними учнями протягом року ( за звернен-ням) практичний психолог
17.3 Надання рекомендацій щодо індивідуальних особливостей та взаємодії педагога з проблемними учнями протягом року ( за звернен-ням) практичний психолог
17.4 Проведення анкетування серед педагогічних працівників щодо виявлення їх емоційного вигорання квітень практичний психолог
18. Корекційно –відновлювальна та розвивальна робота
18.1 Корекційно – відновлювальні заняття для підвищення самооцінки учнів протягом року практичний психолог
18.2 Робота з учнями, якіпотребуютьособливоїпсихолого-педагогічноїуваги (бесіди, спостереження, корекціяповедінки) протягом року практичний психолог
18.3 Індивідуальна та групова робота   з учнями з емоційними розладами         (тривожність, схвильованість, вразливість, агресивність) протягом року практичний психолог
18.4 Корекція міжособистісних взаємин (вирішення конфліктних ситуацій) протягом року практичний психолог
18.5 Робота з учнямигрупи «ризику». Тренінговий курс «Регуляція емоційного стану» протягом року практичний психолог
18.6 Корекційні заняття з підлітками з подолання стресу протягом року практичний психолог
19. Психологічна просвіта
19.1

Тренінговий курс «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний – рівному» серед молоді, щодо здорового способу життя»

Просвітницький захід для учнів « Я обираю здоровий спосіб життя»

жовтень практичний психолог
19.2 Тренінгове заняття з учнями 1курсу на тему: «Як досягти успіху у професії»                       листопад практичний психолог
19.3

Просвітницький захід для учнів з показом фільму «Наркоманія

в Україні – втрачені життя»

жовтень

січень

практичний психолог
19.4 Просвітницько-профілактичні заходи з питань протидії торгівлі людьми з учнями

жовтень

практичний психолог
19.5 Тренінгові заняття з учнями   на зниження агресії «Приборкати дракона»

грудень

січень

практичний психолог
19.6 Просвітницький захід для учнів «Запобігання та протидія домашньому насильству», «Запобігання та протидія булінгу»

грудень

квітень

практичний психолог
19.7 Провести тренінг з педагогами на тему: «Психологічне розвантаження вчителів: саморегуляція, аутотренінг» січень практичний психолог
19.8 Просвітницький захід для учнів «Небезпечні ігри» з показом фільму «Станція призначення – життя» лютий березень практичний психолог
19.9

Просвітницький захід

« Всесвітній день боротьби з палінням»

« ВІЛ/ СНІД – небезпека і профілактика»

грудень

травень

практичний психолог
19.10 Просвітницький захід « Інтимні селфі в Інтернеті – жарт чи небезпечний ризик»

грудень

практичний психолог
19.11 Тренінгове заняття з учнями                 « Превентивна робота з протидії торгівлі людьми та експлуатації і жорстокого поводження з дітьми» лютий практичний психолог
20. Організаційно – методична робота
20.1 Участь у навчально - методичних семінарах практичних психологів, конференціях, вебінарах протягом року практичний психолог
20.2 Оновлення нормативно- правової документації. протягом року практичний психолог
20.3 Підготовка діагностичного матеріалу (тестових бланків, анкет, наочності) протягом року практичний психолог
20.4 Участь у засіданнях педрад протягом року практичний психолог
20.5

Складання річного плану роботи

     до 20.06.2020

практичний психолог
20.6. Підготовка до проведення просвітницької роботи: корекційних занять, батьківських зборів протягом року практичний психолог
20.7 Оформлення документації психологічної служби протягом року практичний психолог
20.8 Самопідготовка та самоосвіта протягом року практичний психолог
21. Зв’язки з громадськістю
21.1 Підтримувати зв’язки з громадською організацією у справах сім’ї, молоді і спорту протягом року

заступник з НВР,

кл. керівник,

майстер в/н,

практичний психолог

21.2 Участь у спільних заходах зі службою у справах неповнолітніх та органами опіки і піклування протягом року

заступник з НВР,

кл. керівник, майстер в/н,

практичний психолог

21.3 Відвідування учнів вдома (за необхідністю) протягом року

кл. керівник,

майстер в/н,

практичний психолог

РОЗДІЛ V. БІБЛІОТЕКА

1. Організаціябібліотечного обслуговування

1.1

Провести бібліотечний урок «Знайомство з бібліотекою ліцею» та екскурсія по бібліотеці для учнів 1 курсу

Вересень

Бібліотекар

Ілошвай О.В.

1.2 Оформити картотеку читацьких формулярів та перерєструвати читачів

Вересень

Бібліотекар Ілошвай О.В.
1.3 Розставити читацькі формуляри по групам, а в межах груп – за алфавітом

Вересень

Жовтень

Бібліотекар Ілошвай О.В.
1.4 Під час запису до бібліотеки ознайомити учнів з «Правилами користування бібліотекою»

Вересень

Бібліотекар Ілошвай О.В.
2.Інформаційно – бібліографічна робота
2.1 Інформаційно – бібліографічна робота на сайті ліцею

Протягом

року

Бібліотекар Ілошвай О.В.

Інженер з ОП

2.2

Організувати книжкові виставки:

-нових надходжень;

-до знаменних і пам’ятних дат;

-тематичних

Протягом

року

Бібліотекар Ілошвай О.В.
2.3 Організувати тематичні полиці на актуальні теми

Протягом

року

Бібліотекар Ілошвай О.В.
2.4 Випускати інформаційний бюлетень нових надходжень По мірі надходж. Бібліотекар Ілошвай О.В.
2.5 Підбір інформації для підготовки та проведення загально-ліцейних масових заходах

Протягом

року

Бібліотекар Ілошвай О.В.
2.6 Підготовка книжкових виставок літератури по предметним тижням

Протягом

року

Бібліотекар Ілошвай О.В.

2.7

Інформаційно – бібліографічна робота на сайті ліцею

Протягом

року

Бібліотекар Ілошвай О.В.
3. Організаційно-масова роботабібліотеки
3.1 Взяти участь у підготовці і проведенні   лінійці до Дня знань

02.09.2019

Заст. дир. з НВР

Бібліотекар Ілошвай О.В.

3.2 Залучати актив до проведення масових бібліотечних заходів та ін.

Протягом

року

Бібліотекар Ілошвай О.В.
3.3 Тематична -ілюстративна   виставка до Дня миру « 21 вересня-Міжнародний день миру»

До

25.09.2019

Бібліотекар Ілошвай О.В.
3.4 Інформаційна година До Міжнародного дня миру

25.09.2019

Бібліотекар Ілошвай О.В.
3.5 Бібліотечний урок до Всеукраїнського днябібліотек: «Скарбниця мудрості людської»

26.09.2019

Бібліотекар Ілошвай О.В.
3.6

Літературно- музична композиція

до Дня української писемності

та мови «Рідна мова, чиста, як роса».

09.11.2019

Заст. дир. з НВР

Бібліотекар Ілошвай О.В.

3.7

Урок- реквієм: «Народна трагедія. Скорботний 1933 рік»»

( До памяті жертв голодомору в Україні)

24.11.2019

Бібліотекар Ілошвай О.В.
3.8 Виховна година: «Його імя – підступний СНІД»»

01.12.2019

Бібліотекар Ілошвай О.В.
3.9

Літературно- музична композиція:

«Україна, соборна держава» (до Дня Соборності України)

22.01.2020

Бібліотекар Ілошвай О.В.
3.10

Оформити тематичну- ілюстрованувиставку присвячену Дню Соборності:«День Соборності –

Україно моя калинова»

До

22.01.2020

Заст. дир. з НВР,

Кер. худ.самод.,

Бібліотекар Ілошвай О.В.

3.11

«Згадаймо юність, що горіла в Крутах» (тематична виставка до річниці бою під Крутами)

29.01.2020

Бібліотекар Ілошвай О.В.
3.12 Книжкова виставка до дня народження укр. видатної письменниці Лесі Українки: «Безсмертна дочка Прометея»

До

25.02.2020

Бібліотекар Ілошвай О.В.
3.13 Урок памяті до вшанування Героїв Небесної Сотні: «Небесна Сотня у вирій полетіла»

20.02.2020

Бібліотекар Ілошвай О.В.
3.14 Літературно-музична композиція до дня народження Т.Г.Шевченка: «Мандрівка Тарасовими шляхами»

09.03.2019

Бібліотекар Ілошвай О.В.
3.15

Книжкова виставка:

«Слався Кобзарю, великий»»

До

09.03.2020

Бібліотекар Ілошвай О.В.
3.16

Книжково- ілюстративна виставка

«Чорнобиль – біль наш довічний»

До

26.04.2020

Бібліотекар Ілошвай О.В.
3.17 Підготувати і провести виховний захід присвячений до річниці аварії на Чорнобильській АЕС: «Дзвони Чорнобиля стукають у наші серця»

26.04.2020

Бібліотекар Ілошвай О.В.
3.18 Підготувати і провести урочистий захід до святкування   перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

09.05.2020

Бібліотекар Ілошвай О.В.
3.19

Урок памяті:

«Геноцид кримськотатарського народу»

Травень

Бібліотекар Ілошвай О.В.
3.20 День вишиванки Травень Бібліотекар Ілошвай О.В.
3.21 Виховна година до Дня Конституції України: «Конституція -основний Закон України»

28.06.2020

Бібліотекар Ілошвай О.В.
3.22 Взяти участь у підготовці і проведенні святкової лінійці до вручення дипломів

30.06.2020

Бібліотекар Ілошвай О.В.
3.23

Експрес – заходи

(позаплановані оперативні заходи)

Протягом року Бібліотекар Ілошвай О.В.

4. Організаційно-методична робота.

Підвищення кваліфікації, планування та звітність

4.1 Скласти річний план роботи бібліотеки на 2020-2021 навчальний рік

Червень

Бібліотекар Ілошвай О.В.
4.2 Проаналізувати стан забезпеченості учнів підручниками

Жовтень

Бібліотекар Ілошвай О.В.
4.3 Оформлення передплати на періодичні видання на 2020 рік

Листопад

Бібліотекар Ілошвай О.В.
4.4

Участь у конференціях,

семінарах, які проводить НМЦ ПТО у Закарпатській області. Обмінюватися досвідом роботиз іншими бібліотеками району та ПТНЗ

Протягом

року

Бібліотекар Ілошвай О.В.
4.5 Знайомитись із фаховою літературою, бібліотечними періодичними виданнями

Протягом року

Бібліотекар Ілошвай О.В.
4.6 Знайомитись із електронними ресурсами бібліотек України в мережі Інтернет. Вивчати досвід роботи

Протягом

року

Бібліотекар Ілошвай О.В.
4.7 Приймати участь у засіданнях педагогічних нарад в ліцеї

Протягом

року

Бібліотекар Ілошвай О.В.
4.8

Оформити папку

«Планово- звітна документація за 2019-2020 н.р.»

Липень 2020

Бібліотекар Ілошвай О.В.
4.9 Підготувати план роботи бібліотеки на наступний навчальний рік Вересень 2019 Бібліотекар Ілошвай О.В.

РОЗДІЛ VI. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА

№ з/п Зміст роботи Термін Відпові­дальний Відмітка про вико­нання
1 2 3 4 5
1. Організаційно-навчальна робота
1.1 Планування навчального процесу з фізичної культури (навчальний план, графік навчального процесу, робочий план) Вересень Керівник фіз. виховання
1.2 Провести вибори фізоргів груп Вересень- жовтень Керівник фіз. виховання, викладачі фіз. виховання
2. Фізкультурно-масова робота
2.1 Організувати роботу спортивних гуртків та секцій Протягом року Керівник фіз. виховання
2.2 Розробити Положення про змагання, проведення змагань серед учнів ПТНЗ. Протягом року Керівник фіз. виховання
2.3 Сформувати збірні команди ПТНЗ з різних видів спорту та брати участь у обласних змаганнях серед навчальних закладів I –II та ІІІ рівнів акредитації Протягом року Керівник фіз. виховання
2.4 Організувати та провести: Олімпійський урок, олімпійський тиждень в рамках святкування Дня фізичної культури і спорту Вересень Керівник фіз. виховання, викладачі фіз. виховання

2.5

Організувати та провести турнір з міні – футболу «кубок ліцею» між командами груп Жовтень Керівник фіз. виховання, викладачі фіз. виховання
2.6 Організувати та провести матч за суперкубок з міні – футболу, між збірною викладачів ліцею та командою переможницею Листопад Керівник фіз. виховання, викладачі фіз. виховання
2.7 Організувати та провести спортивні змагання з баскетболу на першість ліцею Березень Керівник фіз. виховання, викладачі фіз. виховання
2.8 Організувати та провести весняний легкоатлетичний крос Березень Керівник фіз. виховання, викладачі фіз. виховання
2.9 Підготувати та брати участь у товариській зустрічі з міні – футболу між БПЛСП та Берегівським медичним коледжем Квітень Керівник фіз. виховання, викладачі фіз. виховання
2.10 Організувати та провести спортивні змагання з гандболу на першість ліцею Квітень Кер-к фіз. виховання, викл.фіз.вих-ня
2.11 Організувати та провести спортивні змагання з атлетичної гімнастики між учнями ліцею Травень Керівник фіз. виховання, викладачі фіз. виховання

3. Фізкультурно-оздоровча робота

3.1 Створити групи оздоровчої спрямованості Вересень Керівник фіз. виховання
3.2 Проводити дні здоров’я Протягом року Керівник фіз. виховання, медпррацівник
3.3 Організувати роботу з учнями, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи. Жовтень Керівник фіз. виховання
3.4 Організувати проведення профілактичних бесід «За здоровий спосіб життя» Протягом року Керівник фіз. виховання, медпрацівник

4. Фінансово-господарська діяльність

4.1 Підтримання стану матеріально – спортивної бази в належному стані Щоденно Керівник фіз. виховання
4.2

Придбання спортивного

інвентарю

За кошторисом Керівник фіз. виховання


РОЗДІЛ VІI. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ
НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ

№ з/п Що контролюється Мета контролю Хто контролює Термін контролю Де заслухано, підсумки контролю
1 2 3 4 5 6
1. Ведення викладачами та майстрами в/н журналів теоретичного та виробничого навчання Перевірка, як педпрацівники дотримуються інструкції з ведення журналів, накопичення оцінок. Частота опитування, відповідність дат проведення уроків у журналах теоретичного навчання, виробничого навчання і розклад. Виконання навчальних планів і програм

заст. директора з НВР,

методист,

ст. майстер

2 рази на семестр,

1 раз на місяць,

1 раз на тиждень

обгово­рен­ня на нараді при директорові
2. Ведення журналів класних керівників, майстрів груп Аналіз планів виховної роботи навчальних груп, стан виконання Закону України «Про мову», своєчасності виконання запланованих заходів, ви конання вимог до ведення журналів заст. директора з НВР 1 раз на місяць обгово­рен­ня на ІМН
3. Ведення книги взаємо­відвіду­вання уроків Частота відвідування уроків, якість та глибина аналізу відвіданих уроків. Робота педпрацівників над особистими методичними проблемами; позитивні знахідки; ефективний досвід педагогів Голови МК 1 раз на семестр (січень, травень) обгово­рен­ня на засіданнях МК
4. Ведення книги протоколів засідань МК Виконання планів роботи, якість протоколів засідань комісій

заст. директора з НВР,

методист

2 рази на рік обгово­рен­ня на ІМН, методичній раді
5. Уроки, лабораторно-практичні заняття Якість знань учнів, прищеплення їм навичок конспектування, між предметні зв'язки, ТЗН, комп'ютеризація навчального процесу, професійна спрямо-ваність предметів загальноосвітн. циклу

дирекція,

голови МК

протягом року

обгово­рен­ня на ІМН, педраді, засіданнях МК

6. Засідання методичних комісій Явка викладачів та майстрів в/н, підготовка запланованих питань

заст. директора з НВР,

методист

1 раз на місяць обгово­рен­ня на засіданнях методичної ради

7.

Виховні години, тематичні лінійки, вечори

Якість підготовки і проведення виховних годин, тематичних лінійок. Присутність учнів на заходах. Виховний потенціал заходів. Зв'язок з майбутньою професією

заст. директора з НВР

щоп'ятниці

о 8:00

обгово­рен­ня на ІМН, МО кл.керів­ників та майстрів в/н

8. Предметні гуртки та гуртки технічної творчості учнів Відвідування учнями засідань гуртків, виконання планів роботи, ефективності проведеної роботи заст. директора з НВР

2 рази на рік

(лютий, травень)

обгово­рен­ня на педраді
9. Кабінети та лабораторії Виконання планів роботи кабінетів та лабораторій. Додержання правил ТБ. Справність приладів та обладнання. Меблі в кабінетах, їх стан

заст. директора з НВР,

методист

2 рази на рік

(січень, травень)

обгово­рен­ня на ІМН, педраді
10. Навчальні майстерні Наявність методичного забезпечення. Виконання програм в/н. Додержання правил ТБ. Зв'язок майстрів в/н з предметними комісіями викладачів спецдисциплін заст. директора з НВР

2 рази на рік

(лютий, травень)

обгово­рен­ня на ІМН, педраді

11.

Документація викладачів. Методичне забезпечення поточного та підсумкового контролю знань учнів

Відповідність документації навчальним планам. Наявність документації українською мовою, наявність матеріалів ДПА, варіантів обов'язкових контрольних робіт за навчальними планами

заст. директора з НВР,

методист,

голови МК

2 рази на рік

(грудень, травень)

обгово­рен­ня на ІМН

12. Звіти учнів з лабораторних та практичних робіт Дотримання вимог орфографічного і графічного режимів, їх оформлення, зберігання, перевірка їх викладачами заст. директора з НВР квітень обгово­рен­ня на засіданнях МК
13. Комплексні кваліфікаційні завдання Наявність затверджених пакетів документів ККЗ з усіх професій. Матеріально – методичне забезпечення виконання ККЗ заст. директора з НВР грудень

обгово­рен­ня на засіданнях МК

14. ККЗ з предметів професійно-теоретичної підготовки Стан дидактичної інтеграції професійно орієнтованих та спецдисциплін. Створення пакетів ККЗ (теоретичні питання, задачі, варіанти контрольних завдань) заст. директора з НВР січень обгово­рен­ня на ІМН
15. Звіти з виробничого навчання на виробництві (щоденники) Наявність та якість ведення щоденників виробничої практики заст. директора з НВР за графіком навчального процесу (по закін­ченню в/н) обгово­рен­ня на засіданнях МК
16. Відкриті уроки Виконання графіка проведення та підготовки до них. Розгорнутий поурочний план-конспект або методична розробка. Зв'язок з індивідуальною методичною темою та єдиною методичною темою навчального закладу

заст. директора з НВР,

методист

за графіком обгово­рен­ня на засіданнях педради
17. Державна підсумкова атестація Додержання вимог до організації та проведення ДПА. Якість знань учнів. Матеріально методичне забезпечення

заст. директора з НВР,

методист

ІІ семестр обгово­рен­ня на педраді
18.

Семінари з молодими

викладачами та майстрами

Наявність плану роботи, тематики та розкладу семінарських занять, зразків методичної документації до уроків різних типів з використання активних

методів навчання

заст. директора з НВР,

методист

жовтень обгово­рен­ня на ІМН
19. Стан викладання предметів професійно-теоретичної підготовки Якість проведення уроків, наявність планів-конспектів до уроків, забезпечення зв'язку із змістом професійної освіти

заст. директора з НВР,

методист

січень-лютий обгово­рен­ня на педраді
20. Санітарний стан приміщень, території Якість прибирання та чергування. Додержання санітарного режиму в учбових приміщеннях та гуртожитку. Наявність та справність меблів завгоспо­дарством щоденно обгово­рен­ня на нарадах при директорові

РОЗДІЛ VІІI. МЕТОДИЧНА РОБОТА

№ з/п Зміст роботи Термін Відпові­дальний

Відмітка про

вико­нан-ня

1 2 3 4 5
І. Методична робота
1.1 Організувати та провести засідання педагогічної ради ліцею (додаток № 1).

Серпень, листопад,

грудень, січень, березень, травень, червень

Директор

Тороній В.Е.

1.2 Організувати та провести засідання навчально-методичної ради (додаток № 2).

Вересень,

листопад, січень, березень, червень

Голова навч.метод.

ради

1.3 Провести засідання методичних комісій та творчої групи з впровадження інноваційних технологій в освітній процес. Кожного місяця (згідно планів роботи МК, ТГ) Голови МК, ТГ
1.4 Провести інструктивно-методичні наради з педагогічними працівниками (додаток №3). щомісяця Методист, заступники дир. з НВР, ст.майстер
1.5 Організувати та провести предметні тижні За графіком Методист, голови МК, педпрацівники
1.6 Організувати роботу постійно діючого психолого-педагогічного семінару «Педагогічний пошук» на тему: «Упровадження інноваційних освітніх і виробничих технологій – ефективний засіб підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників». (додаток №4).

Вересень,

листопад, січень, березень, червень

Методист
1.7 Організувати та провести методичний тиждень на тему: «Спрямування творчого потенціалу педагога на створення ефективних психолого-педагогічних умов саморозвитку учнів». Квітень Методист
1.8

Організувати роботу Школи передового педагогічного досвіду на тему: «Поєднання традиційних та сучасних освітніх технологій, спрямованих на якісну підготовку кваліфікованих робітників» (додаток № 5).

Вересень,

листопад,

грудень, лютий, травень

Методист
1.9