VT Animal - шаблон joomla Видео

 

 

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

mk 01  

 

Методичний кабінет Берегівського професійного ліцею послуг

 

«Розвиток і освіта жодній людині

не можуть бути дані або повідомлені.

Кожен, хто бажає до них прилучитися

повинен досягти цього власною діяльністю,

власними силами, власною напругою…

Тому самодіяльність – засіб і одночасно результат освіти…»

А. Дістерверм

Методист — це насамперед професіонал. Від його професіоналізму багато в чому залежить рівень педагогічної майстерності підлеглих. Він ― помічник у розв’язанні професійних завдань, адже саме методист уміє, як ніхто інший, пов’язати теорію з практикою. Методист постійно в пошуку, бо завжди має бути попереду в освоєнні та пропаганді сучасних освітніх технологій і нових педагогічних знань.

Методичний кабінет є центром методичної роботи професійно-технічного закладу освіти, де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів, тощо.

Основними функціями методичного кабінету є:

-        проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками;

-        надання допомоги педагогічним працівникам і керівникам професійно-технічного закладу освіти у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі, експериментально-дослідницькій діяльності;

-        узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду;

-        інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної освіти, педагогіки психології, накопичення і систематизація методичної інформації.

Діяльність методичного кабінету передбачає:

-        Організацію заходів щодо підвищення педагогічної майстерності педагогічних педагогічного і технічного мінімуму, індивідуальних і групових консультацій працівників ( семінарів, шкіл передового досвіду, лекцій, курсів), організацію педагогічних питань і науково-практичних конференцій тощо.

-        Організацію постійно діючих і тимчасових виставок з метою поширення передового досвіду педагогічних працівників; пропонування результатів науково-дослідницької діяльності, новинок науково-методичної літератури, досягнень педагогіки, психології, техніки і технології.

-        Ознайомлення педагогічних працівників з необхідною періодичною, навчальною, методичною літературою для підготовки до занять, позаурочних заходів, виступів, доповідей на педагогічних читаннях та конференціях.

Завдання діяльності методичного кабінету:

-        Забезпечення інформаційної підтримки діяльності структурних підрозділів методичної служби професійно – технічного закладу.

-        Створення банку даних програмно – методичної, нормативно – правової, науково – технічної інформації.

-        Надання навчально – методичних консультацій педагогічним працівникам.

-        Координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки педагогів.

-        Задоволення запитів, потреб педагогів в інформації професійно – особистісної орієнтації.

-        Організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, упровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та інноваційних технологій.

Зміст діяльності методичного кабінету:

-        Створення умов для самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом забезпечення їх постійною науково – методичною літературою.

-        Здійснення організаційно – методичної допомоги педагогам у науковій організації праці, в розвитку педагогічної творчості, сприяння діяльності творчих колективів і проблемних груп.

-        Організація консультацій з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів.

-        Організація та періодичне проведення виставок навчальної літератури, забезпечення педагогічних працівників необхідною інформацією.

-        Участь в організації та проведенні представницьких педагогічних заходів; науково – практичних конференцій, семінарів, педагогічних читань, творчих звітів, виставок тощо.

-        Здійснення видавничої діяльності на різних рівнях узагальнення кращого досвіду роботи професійно – технічного закладу.

-        Здійснення наставництва, стажування молодих педагогів.

-        Сприяння участі педагогічних працівників у науково – методичній та експериментальній роботі.

-        Сприяння впровадженню в практику педагогів кращого педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій.

-        Для втілення основних напрямків роботи методичного кабінету використовуються колективні та індивідуальні форми роботи.

З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної науки, ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання в ліцеї створено 2 методичні комісії. Керівництво роботою методичних комісій здійснюють голови комісій, які обираються з найбільш компетентних викладачів, майстрів виробничого навчання.

Визначення змісту, форм і методів роботи комісій залежить від конкретних умов роботи ліцею та здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей викладачів. План роботи методичного кабінету закладу освіти розробляється на навчальний рік за результатами попередньої діяльності педагогічного колективу та на основі аналізу підсумків професійної компетентності педагогічних працівників. На практичних семінарах та педагогічних читаннях обговорюються актуальні педагогічні проблеми, система роботи кращих педагогічних працівників, заслуховуються доповіді та інші матеріали з окремих питань педагогічної теорії та практики.

Єдина методична проблема

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ НАД ОБРАНОЮ МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ

       Одним із найважливіших завдань у плануванні роботи методичних комісій є питання у вирішенні методичної проблеми, над якою працює заклад освіти, з урахуванням специфіки дисциплін, циклу предметів, професій, яку отримують здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти.

Методична проблема має обиратися всім колективом, при цьому важливо врахувати наявний педагогічний досвід, підготовленість працівників до реалізації завдань цієї проблеми та наявність необхідної теоретичної бази. Учасниками роботи за єдиною методичною проблемою є всі викладачі та майстри виробничого навчання. Обрана методична проблема повинна стосуватися всіх форм методичної роботи закладу освіти.

На основі загальної теми кожна методична комісія обирає свою. Ця тема не повинна бути надто загальною і об’ємною. На її реалізацію відводиться кілька років (від трьох до п’яти). Методичну проблему доцільно визначити наприкінці навчального року, саме тоді формуються проекти перспективного плану роботи педагогічного колективу за єдиною методичною проблемою, плани роботи методичних комісій.

Педагогічний колектив Берегівського професійного ліцею сфери послуг працює над єдиною методичною проблемою: «Забезпечення якості підготовки конкурентоспроможних кваліфікованих робітників шляхом впровадження інноваційних технологій у освітній процес»

„Наставник повинен тільки допомагати вихованцю боротися з труднощам осягнення того чи іншого предмета: не вчити, а лише допомагати вчитися” 

  К.Д. Ушинський                      

Завдання :                

       дидактичні:

-        формування інтелектуально-пізнавальних здібностей здобувачів освіти;

-        розвиток творчої активності кожного суб’єкта навчання;

-        розвиток практично-дослідницьких навичок здобувачів освіти;

-        забезпечення й стимулювання саморозвитку і самоактуалізації особистості;

-        підвищення рівня навчальних досягнень.

            педагогічні:

-        системне впровадження в педагогічну практику інноваційних технологій; які забезпечують особистісно орієнтований підхід до здобувачів освіти;

-        технології інтерактивного навчання;

-        технології проектів;

-        технології критичного мислення, ігрових технологій, інформаційних технологій;

-        технології диференційованого навчання;

 

Прокоментувати: